Aukce

Aukce patentů, užitných a průmyslových vzorů, software

Převod práv k užitnému vzoru  UV 026681 „Přípravek pro měření trhlin rostlého dřeva“

Aukce ukončena!

Nejnižší podání: 180 000 Kč
Minimální příhoz: 5 000 Kč

Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce:  16.05.2014 do 14:30 hod.

Specifikace:
Řešení z oblasti stavebnictví a dřevozpracujícího průmyslu se týká měření trhlin materiálů a jejich vizuálního zatřídění, zejména dřeva a popisuje pomůcku pro rychlé a jednoduché určení rozměrů trhlin a stanovení odklonu vláken.
Přípravek podle řešení slouží k měření rozměrů trhliny ve dvou na sobě kolmých osách, potřebných pro určení odklonu vláken v prvku (odchylka vláken vztažená na měřenou délku), který je jedním z posuzovaných znaků při vizuálním zatřídění rostlého dřeva do vizuálních tříd dle ČSN 73 2824-1. To umožňují dvě spojená délková měřítka umístěná kolmo na sebe, ideálně s počátkem stupnic ve společném bodě, což umožňuje snadný odečet hodnot rozměrů trhlin ve směrech na sebe kolmých. Součástí tohoto přípravku je taktéž výsuvná prizma tvaru „L“, která umožňuje dodržení měření rozměrů trhliny ve směru kolmém k hranám prvku. Aby nedošlo k nechtěnému úplnému vysunutí prizmy, a tím k oddělení od přípravku, je prizmu možno zajistit např. šroubkem.
Výhodou řešení tedy je urychlení procesu stanovení rozměrů trhlin a tím i odklonu vláken posuzovaného dřevěného prvku a také dodržení směru rovnoběžného odečtu délky trhliny s hranou prvku díky výsuvné prizmě, což zaručuje správnost prováděného měření.

Zodpovědná osoba:
Ing. Miroslav Neulinger
E-mail: miroslav.neulinger@vsb.cz
Tel.: +420 597 329 002
Mobil: +420 603 565 918

Výpis z databáze Patentů a Užitných vzorů: zde
Naskenovaný dokument PV: zde
Podmínky aukce: zde

______________________________________________________________________________________

Převod práv k užitnému vzoru UV 026872 „Tepelně-izolační hmota na bázi odpadního korku“

Aukce ukončena!

Nejnižší podání: 250 000 Kč
Minimální příhoz: 5 000 Kč

Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce:  06.06.2014 do 14:30 hod.

Specifikace:
Technické řešení z oblasti stavebnictví se týká složení alkalicky aktivované hmoty s tepelně-izolačními vlastnostmi na bázi odpadního korku. Podstatou řešení je tepelně-izolační hmota, v níž je jako matrice použit zcela jiný nosný prvek, a to alkalicky aktivovaný systém na bázi vysokopecní granulované strusky a jako plnivo je použit odpadní korek – materiál vzniklý předrcením odpadu ze zateplování korkovými izolačními deskami. Konkrétněji hmota obsahuje 57 až 69 % hmot. vysokopecní granulované strusky, 20,5 až 25 % hmot. upraveného vodního skla, 5 až 11 % hmot. vody a 5,5 až 9 % hmot. odpadního korku. Hmota může dále obsahovat běžná aditiva, jakými mohou být plastifikátory, urychlovače a zpomalovače tuhnutí a pojiva.
Výhodou technického řešení oproti v současnosti používaným produktům je možnost využití alternativního pojiva, tedy vysokopecní strusky, která je jinak odpadním materiálem. Odpadá tím nutnost těžby a energeticky náročného výpalu slínku, jako je tomu u hmot s portlandským cementem. Spojením alternativního druhu pojiva s obnovitelným plnivem na bázi odpadního korku vzniká stavební hmota požadovaných vlastností.

Zodpovědná osoba:
Ing. Miroslav Neulinger
E-mail: miroslav.neulinger@vsb.cz
Tel.: +420 597 329 002
Mobil: +420 603 565 918

Výpis z databáze Patentů a Užitných vzorů: zde
Naskenovaný dokument PV: zde
Podmínky aukce: zde
Napsat komentář