Autonomní systém měření toku a analýzy sypké hmoty

Doporučujeme

Řešitel: Ing. Robert Brázda, Ph.D.

Nový Autonomní systém měření toku a analýzy sypké hmoty představuje inovativní, cenově dostupný produkt, který umožní bezpečnější způsob provozování soustav a zařízení v rámci procesu skladování a dopravy sypké hmoty.
V praxi se tokové poruchy velmi často řeší konstantním nastavením parametru sypké hmoty. Nicméně tento způsob nevylučuje, s ohledem na působení vnějších fyzikálních vlivů, vznik tokové poruchy a následky tokových poruch mohou znamenat milionové škody. Dalším řešením pro předcházení vzniku tokové poruchy je nasazení například provzdušňovacích či vibračních systémů, které jsou nákladné a je nutné provést rozsáhlejší zásah do zásobníku.

Výzkumníci z VŠB-TUO vyvinuli inovativní zařízení, které umožní monitoring těchto poruch a účinně tak zabraňuje vzniku kritických poruch, které mohou mít fatální následky. Zařízení také umožňuje pomocí senzoru snímat různé fyzikální veličiny, které umožňují definici reálného stavu a podmínek sypké hmoty.

Přednostmi tohoto řešení jsou variabilita pohybu a autonomní systém.

Další přidanou hodnotou je snadná obsluha a jednoduchá montáž, a to vše s nízkými provozními a instalačními náklady.
Technologie, spočívající v realizovaném zařízení, je nabídnuta ke komerčnímu využití prostřednictvím licenční smlouvy. Toto inovativní řešení vzniklo na půdě Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava

Kontakt:

Ing. Michal Mokroš
Centrum podpory Inovací
Studentská 17
708 00 Ostrava – Poruba
Email: michal.mokros@vsb.cz

Horizontální vakový anaerobní bioreaktor (Horizontal bag-type anaerobic bioreactor)

Doporučujeme

Nový mobilní horizontální vakový anaerobní bioreaktor představuje inovativní, cenově dostupný a nákladově efektivní produkt, který umožní producentům nebo zpracovatelům měkké energetické biomasy nebo bioodpadů získat spolehlivý způsob maloobjemové výroby bioplynu pro energetické využití a hnojiva pro zemědělství.

V praxi při anaerobní fermentaci biomasy s cílem vyrobit plynné palivo a tekuté hnojivo v malém měřítku jsou největší překážkou vysoké investiční a provozní náklady na technologii železobetonových nebo ocelových bioreaktorů. I přes malé měřítko musejí být reaktory většinou budovány jako pevné stavby se základy. Přemístění technologie jako prefabrikovaného celku od výrobce k uživateli, nebo od jednoho uživatele k druhému není často myslitelný. Z toho důvodu není například business s pronájmem takových zařízení rozvinutý.

Výzkumníci z VŠB-TUO vyvinuli metodu a zařízení, které umožní maloobjemovou výrobu bioplynu a hnojiva při nízkých investičních a provozních nákladech v zařízení umožňujícím snadné přemístění technologie bioreaktoru s dávkovacím systémem v normovaném přepravním kontejneru.

Stěžejní předností zařízení je jednoduchá a finančně nenáročná konstrukce využívající jako reakční nádobu pro anaerobní fermentaci prefabrikovaný vak z polymer-textilní membrány.

Mezi další výhody patří mobilita zařízení, které je vybudováno v ocelovém kontejneru, nízká hmotnost a snadnost čištění vakového reaktoru.

Technologie chráněná užitným vzorem je nabídnuta ke komerčnímu využití formou licenčních podmínek. Toto inovativní řešení vzniklo na půdě VŠB-TUO s využitím programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ALFA, Technologické agentury České Republiky.

Ing. Michal Mokroš
Centrum podpory Inovací
Studentská 17
708 00 Ostrava – Poruba
Mobi:605 190 792
Email: michal.mokros@vsb.cz

Zvyšování míry třídění odpadů při snížení nákladů na svoz

Doporučujeme

Řešitel: Ing. Ekaterina Graková, Ph.D.

Název: Zvyšování míry třídění odpadů při snížení nákladů na svoz

 

Zvýšení míry třídění odpadu  umožní inovativní, cenově dostupné softwarové řešení, které přinese společnostem zabývajícím se svozem, tříděním a likvidací odpadu novou úroveň plánování svozu odpadů, řešení problémových situací přeplněných či jinak znehodnocených kontejnerů.

Nositelem inovací je nové webové rozhraní GUI, které obsahuje mapové vrstvy na zobrazení základních informací o svozu odpadu. V GUI jsou základní statistiky o svozu za určité časové období. Hlavní přínosem je vizualizace svozových tras za minulé období a  vizualizace dat ze senzorů. Nutnou součástí tohoto řešení je užitní „chytrých odpadkových nádob“, tedy nádob osazených určitými prvky (senzory) chytrého řešení.

Díky těmto získaným informací implementovaným do webového rozhraní je umožněno výrazně lepší plánování svozových tras. Tato inovace může snížit náklady na svoz odpadu ve městě a to s předpokladem řádu několika desítek procent.

Dalším softwarem je GAIA Mobile, což je mobilní aplikace sloužící ke sběru dat o stavu odpadních nádob užívaných v systémech odpadového hospodářství od běžných uživatelů. Tyto informace jsou dále zpracovány a slouží pro optimalizaci svozových tras. Aplikace přidává do vyvíjeného systému možnost manuálního zadání stavu zaplnění odpadové nádoby s volbou pořízení fotodokumentace. Ve srovnání s aplikacemi využívajícími zabudované senzory v odpadových nádobách má tento přístup výhodu v tom, že nevyžaduje montáž dodatečného elektronického zařízení.

Technologie spočívající v realizovaném softwaru umožňujícím optimalizovat svozové trasy v návaznosti na senzory nebo lidský faktor je nabídnuta ke komerčnímu využití formou licenčních podmínek. Toto inovativní řešení vzniklo na půdě VŠB-TUO s využitím programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, Technologické agentury České Republiky.

 

Kontakt:

 

Ing. Michal Mokroš

Obchodní manažer

Centrum podpory Inovací

Studentská 17

708 00 Ostrava – Poruba

Mobi:605 190 792

Email: michal.mokros@vsb.cz

Zařízení pro průběžnou kontrolu tváření ocelových disků

Doporučujeme

Řešitel: Ing. David Fojtík, Ph.D.
Název: Zařízení pro průběžnou kontrolu tváření ocelových disků

Jedním z tahounů české ekonomiky je automobilový průmysl, a proto je nová technologie vyvinutá na půdě VŠB-TUO cílena právě zde. Požadavky na snižování hmotností vozidel a nákladů na materiál spolu s rostoucími nároky na pevnost a odolnost, vedou konstruktéry navrhovat mnohem komplikovanější tvary profilů plechových dílů. V našem případě se jedná o ráfky ocelových disků, které mají v různých částech profilu ráfku odlišnou tloušťku podle míry namáhání v daném místě. To zajišťuje výrobní technologie flowforming, kdy se ze skruženého plechu stejné tloušťky tvářením za studena vytvoří polotovar s plovoucí tloušťkou. Díky tomu je možné dosáhnout optimálního profilu ráfku v závislosti na síle a způsobu namáhání daného segmentu.
Tento způsob klade vysoké nároky na přesnost výroby polotovaru ráfku. Nedodržení tlouštěk profilu (obvyklá tolerance je ± 0.1 mm) má za následek vznik zmetku, který v případě použití v provozu může v krajním případě zapříčinit nehodu automobilu. Jelikož vlastnosti vstupního materiálu (plechu) nejsou konstantní a nástroje se během procesu tváření opotřebují, je důležité kontrolovat tloušťky polotovaru průběžně, v ideálním případě každý vyrobený kus. Pak je možné s předstihem zachytit nežádoucí změny a včas seřídit tvářecí stroj a minimalizovat tím vznik zmetků.
Zásadním problémem je, jak efektivně tloušťky složitého profilu změřit a vyhodnotit. Nově vyvinutá technologie tento problém řeší a jako přidanou hodnotu výrazně urychluje kontrolu polotovarů ráfků ocelových disků. Měření je velmi rychlé a až na vložení a vyjmutí polotovaru zcela automatické. Výsledkem je naskenovaný profil s vyhodnocenými tloušťkami v předem stanovených kontrolovaných místech s odchylkou ± 0.01 mm. Ovládání měřicího zařízení a vyhodnocování výsledků se provádí přes uživatelsky přívětivé rozhraní operátorského software. Systém každé měření automaticky archivuje do SQL databáze a umožňuje zpětně vyhodnocovat a analyzovat měření ve speciálně navržené dispečerské aplikaci. Případně lze data exportovat ve formě výkresů do CAD programů nebo ve formě číselných dat do tabulkových kalkulátorů.
Pro zajištění a ověření technologie byla tato technologie zkoušena v reálném provozu.
Záměrem VŠB-TUO je nabídnutí ke komerčnímu využití formou licenčních podmínek. Při vývoji byl využit program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, Technologické agentury České Republiky.

Kontakt:

Ing. Michal Mokroš
Obchodní manažer
Centrum podpory Inovací
Studentská 17
708 00 Ostrava – Poruba
Mobi:605 190 792
Email: michal.mokros@vsb.cz

Nové inovativní řešení vyrovnávače tahů v lanech výtahu

Doporučujeme

Řešitel: doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Název: Nové inovativní řešení vyrovnávače tahů v lanech výtahu

Nový mobilní vyrovnávač tahu nosných lan výtahů představuje inovativní, cenově dostupný produkt, který umožní výtahovým společnostem získat spolehlivý způsob vyrovnávání tahů v lanovém systému výtahů.
V praxi, při provozování elektrických výtahů s pohonem realizovaným třecím kotoučem, dochází vlivem rozdílné průtažnosti jednotlivých nosných lan k rozdílnému tahovému namáhání v jednotlivých užitých průřezech lan. Dílčí nosné lano tak může být značně přetíženo vůči ostatním instalovaným průřezům nosných lan u daného provedení výtahu. Při provozování elektrických nákladních i osobních výtahů dochází rovněž k nerovnoměrnému rozdělení tahových sil do dílčích průřezů lan. Eliminací nerovnoměrného rozdělení tahových sil v dílčích průřezech nosných lan se prodlužuje životnost nosných lan i lanového třecího kotouče.
Výzkumníci z VŠB-TUO vyvinuli metodu a zařízení, které umožní nastavovat, sledovat a ověřovat velikost působících tahových sil v dílčích průřezech nosných lan, na kterých je zavěšena kabina výtahu, a to prostřednictvím strojního zařízení, tzv. vyrovnávače tahů. Zařízení je také schopné nastavovat tahové síly v dílčích průřezech nosných lan při realizaci nových výtahů nebo rekonstrukcích a modernizacích stávajících výtahů. Vyrovnání tahů v dílčích nosných lanech výtahů je možno realizovat mobilním zařízením, vůči kterému jsou průřezy nosných lan uchyceny. Délka dílčího lana nebude přerušena (tzn. lano konečné délky) z důvodu vsazení „vyrovnávače tahu“ mezi dva konce lan. Samotné předpětí v lanech je měřeno snímači, které umožní rovnoměrně rozložit tíhu zátěže a tím ji vhodně rozložit do dílčích průřezů použitých nosných výtahových lan.
Stěžejní předností zařízení je kontinuální měření napětí všech lan výtahového systému při provozu výtahu.
Mezi další výhody patří nedestruktivní metoda monitorování tahu v lanech (metoda, která nevyžaduje přerušení konečné délky nosného lana, na kterých je zavěšena kabina výtahu prostřednictvím tzv. vyrovnávače tahů), jednoduchost instalace, cenová dostupnost, nízká hmotnost, možnost různých forem měření a vlastní bateriový zdroj energie.
Technologie spočívající v realizovaném zařízení a softwaru umožňujícím vyrovnávat tahy v nosných lanech výtahů je nabídnuta ke komerčnímu využití formou licenčních podmínek. Toto inovativní řešení vzniklo na půdě VŠB-TUO s využitím programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, Technologické agentury České Republiky.

Kontakt:

Ing. Michal Mokroš
Obchodní manažer
Centrum podpory Inovací
Studentská 17
708 00 Ostrava – Poruba
Mobi:605 190 792
Email: michal.mokros@vsb.cz

 

 

Společnost EGGSS Engineering Solutions s.r.o.

Doporučujeme

EGGSS Engineering Solutions s.r.o. poptává spolupráci ve formě vzdělávání studentů a jejích uplatnění na trhu.

Společnost je na českém trhu nová, ovšem zaštítěna zahraniční společností s mnoha lety zkušeností v konstrukci strojů a zařízení pro automobilový průmysl. Vzhledem k potřebám společnosti a konkurenci na trhu má společnost zájem o absolventy technických oborů. Proto je rozvíjena spolupráce se středními a vysokými školami a zároveň nabízena praxe studentům.

Společnost se zabývá konstrukcí a návrhem svařovacích linek pro automobilový průmysl. Jsou prováděny konstrukční návrhy jednotlivých zařízení, jež jsou určeny pro svařování vozidel, až po celé linky, které kompletují karoserii vozidel.

www.eggss.cz

Společnost C.B.G. IMPEX s.r.o.

Doporučujeme

Společnost  C.B.G. IMPEX s.r.o. poptává spolupráci ve formě dalšího vzdělávání a rozvíjení technického myšlení svého konstrukčního oddělení. Jedná se zejména o rozšíření znalostí o nové, moderní poznatky z oblasti konstrukce. Hlavním oborem je produkce jednoúčelových strojů a zařízení pro automotive. Předpokládána je spolupráce ve formě přednášek na půdě C.B.G. Impex.

http://www.cbgimpex.com/

Společnost ERICH JAEGER

Doporučujeme

Společnost ERICH JAEGER poptává dlouhodobou spolupráci ve smyslu  nabízení možností exkurzí do výrobního provozu společnosti, odborné přednášky, workshopy a také spolupráce v oblasti odborných praxí. Rovněž jsou nabízeny možnosti stáží pro studenty denního studia a zpracování diplomových prací v konkrétních podmínkách našeho výrobního provozu.

Společnost ERICH JAEGER  již více než 85 let vyvíjí a vyrábí  vysoce kvalitní elektrická spojení pro různá odvětví průmyslu. Mezi naše zákazníky tak patří vedle mnoha významných výrobců automobilů a užitkových vozidel také podniky z jiných odvětví. Ti všichni přitom spoléhají na vysoký standard kvality společnosti ERICH JAEGER.

Jako globální hráč je skupina  JAEGER zastoupena po celém světě. Přitom přes 1000 pracovníků pracuje na inovativních řešeních pro naše zákazníky.  Se sídlem firmy v Německu a třemi výrobními závody v Mexiko, České republice a v Číně, jakož i prodejními zastoupeními v USA, Francii, Polsku a Itálii je tak skupina JAEGER v kteroukoli dobu v bezprostřední blízkosti svých zákazníků.

http://www.erich-jaeger.cz/podnik/pehled

Mechanický fantom simulace pohybu ozařovaného ložiska pro radiochirurgii

Doporučujeme

Jedná se o návrh mechanického fantomu pro simulaci ozařovaného ložiska pro radiochirurgii. Mechanický fantom je aplikovatelný ke zkoumání nejlepšího rozmístění zlatých zrn v prostatě, při ozařování tumoru prostaty. Jsou podrobně rozpracovány návrhy jednotlivých komponentů fantomu, pevnostní výpočet nejvíce namáhaných součástí fantomu a způsob výroby jednotlivých komponentů fantomu včetně výrobních výkresů.

 

Kontakt:

Bc. Petr Štefek, MBA

Centrum podpory inovací

e-mail: petr.stefek@vsb.cz

telefon: +420 597 329 154

Zařízení pro měření teplotních polí v horninovém masívu

Doporučujeme

Základním prvkem zařízení pro měření teplotních polí v horninovém masívu je výměník (1), který je svisle rozdělen na sekce přepážkami (2) s otvory (3). Ty jsou osazeny snímači teploty (6) zapojenými do komunikační sběrnice (7). Ve vrchní části výměníku (1) je instalováno jak přívodní potrubí (9) se vstupem média (8), tak výstupní potrubí (4) s výstupem média (5). V dané vzdálenosti od výměníku (1) je umístěno n- měřicích sond (11), které jsou osazeny snímači teploty (6) zapojenými do komunikační sběrnice (7).

Kontakt:

Bc. Petr Štefek, MBA
Centrum podpory inovací
e-mail: petr.stefek@vsb.cz
telefon: +420 597 329 154