Ústav ošetřovatelství

Vznik Ústavu ošetřovatelství je datován ke dni 1. září 2006 v souvislosti se zahájením studia zdravotnického oboru Všeobecná sestra na Slezské univerzitě v Opavě v akademickém roce 2006/2007.

ÚO garantuje výuku teorie a praxe ošetřovatelství, která má charakter profesněkvalifikačního studia. Teoretická výuka zahrnuje základy společenskovědních disciplín, základy medicínských disciplín a vědecky koncipovaného ošetřovatelství.

Praktická výuka studentů je průběžně realizována ve spolupráci s partnerskými zdravotnickými institucemi a speciálními pracovišti v Opavě a v rámci moravskoslezského kraje.

ÚO plní důležitou roli při rozvoji služeb zdravotní péče v kraji, pracuje v mezinárodním kontextu a kooperuje se zahraničními partnery s cílem vytvořit „evropskou kulturu kvality“ v ošetřovatelství.

Odborné zaměření:

  • Kardiopulmonální resuscitace, novinky v poskytování první pomoci
  • Ošetřovatelská péče o imobilního klienta – polohování, prevence dekubitů, hygiena, kondiční cvičení na lůžku
  • Ošetřovatelská péče o nemocné s duševní poruchou – neurózy, psychózy, závislosti, demence, poruchy příjmu potravy
  • Zdravý životní styl

Nabízené služby :

Laboratoře, které jsou vybaveny:

  • moderními modely k praktickému nácviku ošetřovatelských dovedností: aplikací injekcí, nácvik venepunkce, péče o zajištěnou centrální žílu, ošetřování ran, tracheostomie, kolostomie, zavedení žaludeční sondy, aj. K dalším modelům patří porodnický fantom, model nedonošeného dítěte, fyziologického novorozence, kojence, batolete, dítěte dospělého muže i ženy, poslechový simulátor, kostra člověka, resuscitační modely dětí i dospělých. K dispozici je i simulátor těhotenství a simulátor stáří. Pro simulaci konkrétních klinických stavů slouží těhotenský simulační model s modelem novorozence napojený na PC s možností programovat nejrůznější akutní stavy a dále resuscitační trenažér dospělého. Tyto dva simulační modely musí obsluhovat zaškolená porodní asistentka a sestra s praxí v oborech akutní péče. Pro výuku je možno dále využít i anatomické modely a obrazy jednotlivých tělesných systémů, které jsou uloženy mimo simulační centrum, ale na požádání mohou být do laboratoří dodány.
  • lehátkem, odběrovým stolkem, umyvadlem a lednicí, 6 elektronickými mikroskopy a dále jedním mikroskopem, který je vybaven kamerou s možností přenosu obrazu na promítací plátno. Dále je zde centrifuga, inkubátor k sušení vzorků a kultivaci vzorků, urometr na orientační vyšetření moči, 3 glukometry, PC s připojením na internet, vizualizér. Součástí komplexu je šatna a sociální zařízení.

Kontakt:

Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik
Ústav ošetřovatelství
Hauerova 728/4
746 01 Opava

PhDr. Jana Haluzíková, PhD. – vedoucí ústavu
Tel: +420 553 684 705
E-mail: jana.haluzikova@fvp.slu.cz

Mgr. Jiřina Hosáková
Tel: +420 553 684 314
Jirina.Hosakova@fvp.slu.cz

ÚO – www

Simulační centrum

Dvě laboratoře Ústavu ošetřovatelství jsou vybaveny moderními modely k praktickému nácviku ošetřovatelských dovedností: aplikací injekcí, nácvik venepunkce, péče o zajištěnou centrální žílu, ošetřování ran, tracheostomie, kolostomie, zavedení žaludeční sondy, aj. Celý příspěvek

Biochemická laboratoř

Vlastní biochemická laboratoř je tvořena dvěma místnostmi. První je určena k odběru biologického materiálu, je vybavena lehátkem, odběrovým stolkem, umyvadlem a lednicí. Druhá místnost je vybavena 6 elektronickými mikroskopy a dále jedním mikroskopem, který je vybaven kamerou s možností přenosu obrazu na promítací plátno. Celý příspěvek

Kultivace vzorků

Ústav ošetřovatelství disponuje lehátkem, odběrovým stolkem, umyvadlem a lednicí, 6 elektronickými mikroskopy a dále jedním mikroskopem, který je vybaven kamerou s možností přenosu obrazu na promítací plátno. Celý příspěvek