Hornicko-geologická fakulta

Hornicko-geologická fakulta je moderní fakultou, ve které se zcela unikátním způsobem propojují přírodovědecké disciplíny s technickými a ekonomickými obory. Její historie sahá až do roku 1716, kdy byla v Jáchymově založena nejstarší báňská škola.

V rámci prezenčního nebo kombinovaného studia HGF v současné době nabízí více než 35 studijních oborů, které se specializují na životní prostředí, geologii, geodézii, biotechnologie, geovědní a montánní turismus, geoinformatiku, ekonomiku, automatizace a řízení v oblasti surovin nebo aplikovanou fyziku.

Jako jediná fakulta v rámci České republiky rovněž umožňuje vysokoškolské studium vybraných hornických oborů.

Velmi významnou je i souběžná vědecko-výzkumná činnost pedagogů a studentů a její propojení s výukou, uznávaná rovněž v zahraničí.

Hornicko-geologická fakulta je v současnosti druhou nejžádanější a nejnavštěvovanější fakultou VŠB-TUO. Ročně zde studuje přes 4 tisíce studentů od nás i ze zahraničí.

Na vědeckovýzkumnou činnost je na jednotlivých pracovištích Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava kladen velký důraz. Fakulta spolupracuje s řadou vědeckovýzkumných ústavů na území celé České republiky.

Jednotlivé fakulty se snaží svou vědeckovýzkumnou činnost skloubit co nejvíce s praxí, tedy praktickým využitím výsledků projektů v komerční či státní sféře. Praktické zaměření projektů dokazuje i spolupráce s mnoha tuzemskými společnostmi.

Samozřejmostí je i zapojení studentů a jejich vyučujících do celé řady mezinárodních projektů, získávání grantů v rámci různých programů Evropské unie či účast na mezinárodních konferencích.

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
17.listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba
Tel: +420 597 325 456
Fax:+420 596 918 589
http://www.hgf.vsb.cz/cs/
E-mail: sekretariat.hgf@vsb.cz

Studium chování různých druhů materiálů

Pracoviště vysokoteplotní a vysokotlaké termické analýzy se zabývá studiem chování různých druhů materiálů při zvolených statických a dynamických podmínkách v teplotním rozsahu od teploty 800 °C a tlaku 50 barr pomocí vysokotlakého termického analyzátoru s hmotnostním spektrometrem TGA-NS50 MS.

Celý příspěvek

Stanovení izotopových poměrů

Hmotnostní spektrometr Delta V Advantage ve spojení s chromatografem Trace GC Ultra umožňuje přesné stanovení izotopových poměrů uhlíku, D/H v metanu, ethanu, eventuálně i ve vyšších uhlovodících. Celý příspěvek

Analýza plynných vzorků

Plynový chromatograf Trace GC Ultra je speciálně konfigurovaný pro analýzy plynných vzoků a umožňuje stanovit zastoupení jednotlivých složek ve vzorcích zemních a důlních plynů i jejich kvantifikaci dle ČSN EN ISO 6974. Celý příspěvek

Laboratorní stanovení výbušnosti

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin provádí:

 • laboratorní stanovení výbušnosti hořlavých plynů a par hořlavých kapalin a jejich směsí,
 • hodnocení rizik výbuchů,
 • stanovení minimální iniciační energie hořlavých směsí,
 • modelování výbuchů a podobně. Celý příspěvek

Geodézie a důlní měřictví

Institut geodézie a důlního měřičství provádí:

 • monitoring pohybů a přetvoření terénu a objektů,
 • sledování pohybů velkých horninových celků s využitím technologie GPS,
 • metodika teoretického výpočtu pohybů a přetvoření v důsledku vlivů dobývání ložisek nerostných surovin na povrch, důlní díla a povrchové objekty. Celý příspěvek

Inženýrsko-geologické vrty

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin provádí:

 • inženýrsko-geologické vrty pro zakládání a sanaci staveb,
 • průzkumné hydrogeologické vrty pro účely skládek a ochrany podzemních vod,
 • vrtné práce ve stísněných prostorách,
 • monitorovací vrty, Celý příspěvek