Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

Základním cílem Centra je věnovat se komplexně výzkumu jevů a procesů těžby, užití energetických surovin a dalšího využití horninových prostředí.

Centrum přínáší nové technické vybavení, které bude akcelerovat přechod ke komplexním výzkumným řešením.

Potenciální uživatelé výsledků:

  • státní správa – (zejména Český báňský úřad),
  • ostatní organizační složky státu – (např. SURAO),
  • společnosti zabývající se hornictvím – (např. OKD, a.s.),
  • společnosti zabývající se podzemním stavitelstvím – (např. Minova s.r.o.)
  • plynárenské společnosti – (např. RWE)
  • výrobci stavebních hmot, prvků a dílců – (např. BEST, a.s., BETA, a.s., ŽPVS, a.s. – člen skupiny OHL Group)
  • firmy provádějící sanace betonových konstrukcí – (jako např. Firesta, a.s.)
  • firmy zabývající se energetikou a energetickými produkty – (např. ČEZ energetické produkty, s.r.o., ČEZ, a.s., Dalkia Ostrava, a.s., České lupkové závody, a.s.)
  • firmy zabývající se těžbou a uskladňováním uhlovodíků – (např. RWE Gas Storage a.s., MND Gas Storage a.s., SPP Bohemia a.s., MND Production a.s., Česká naftařská s.r.o.)

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. dr.h.c. – ředitel centra

Tel: +420 596 994 366
Fax: +420 596 918 589

http://ict.hgf.vsb.cz
E-mail: vladimir.slivka@vsb.cz

Studium chování různých druhů materiálů

Pracoviště vysokoteplotní a vysokotlaké termické analýzy se zabývá studiem chování různých druhů materiálů při zvolených statických a dynamických podmínkách v teplotním rozsahu od teploty 800 °C a tlaku 50 barr pomocí vysokotlakého termického analyzátoru s hmotnostním spektrometrem TGA-NS50 MS.

Celý příspěvek

Stanovení izotopových poměrů

Hmotnostní spektrometr Delta V Advantage ve spojení s chromatografem Trace GC Ultra umožňuje přesné stanovení izotopových poměrů uhlíku, D/H v metanu, ethanu, eventuálně i ve vyšších uhlovodících. Celý příspěvek

Analýza plynných vzorků

Plynový chromatograf Trace GC Ultra je speciálně konfigurovaný pro analýzy plynných vzoků a umožňuje stanovit zastoupení jednotlivých složek ve vzorcích zemních a důlních plynů i jejich kvantifikaci dle ČSN EN ISO 6974. Celý příspěvek

Laboratorní stanovení výbušnosti

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin provádí:

  • laboratorní stanovení výbušnosti hořlavých plynů a par hořlavých kapalin a jejich směsí,
  • hodnocení rizik výbuchů,
  • stanovení minimální iniciační energie hořlavých směsí,
  • modelování výbuchů a podobně. Celý příspěvek

Inženýrsko-geologické vrty

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin provádí:

  • inženýrsko-geologické vrty pro zakládání a sanaci staveb,
  • průzkumné hydrogeologické vrty pro účely skládek a ochrany podzemních vod,
  • vrtné práce ve stísněných prostorách,
  • monitorovací vrty, Celý příspěvek