2 kolo sběru návrhů dílčích projektů v programu GAMA

Projekt PRE SEED fond VŠB-Technické univerzity Ostrava je financován ze zdrojů Technologické agentury České republiky, z programu GAMA, výzvy PP1. Projekt je zaměřen na podporu ověření excelentních výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje na VŠB-TUO z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití, tzv. proof-of-concept aktivity. V projektu je alokováno na období do srpna roku 2019 cca 19 milionů korun, které budou sloužit pro realizaci dílčích projektů, jejichž návrhy budou prostřednictvím Centra podpory inovací průběžně shromažďovány a předkládány ke schválení Radě pro komercializaci VŠB-TUO. 

Předmětem dílčích projektů bude ověření praktické využitelnosti předkladatelem vytipovaného výsledku aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s předpokládaným komerčním potenciálem. Výsledky a výstupy dílčích  projektů budou typu: patent; poloprovoz, ověřená technologie; užitný vzor, průmyslový vzor; prototyp, funkční vzorek; software. Pod dobu realizace projektu se předpokládá podpořit Radou pro komercializaci cca 25 dílčích projektů v průměrné hodnotě 780 tis. Kč. V rámci I. sběru návrhů bylo již v tomto roce podpořeno 9 tzv. „dílčích projektů“.

 

Bližší informace naleznete zde.

Kontaktní osoba pro řešitele DP

Ing. Michal Mokroš
Tel.: +420 597 329 110
Mobil: +420 733 594 570
E-mail: michal.mokros@vsb.cz

 

 

Autorem publikovaného příspěvku je cms