Nadějné technologie zlepší spolupráci univerzity s průmyslem

Projekt probíhající na Fakultě strojní, Fakultě stavební a v Centru nanotechnologií se stal klíčovým nástrojem pro podporu komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti materiálového výzkumu, které vzniky na této vysoké škole.

Největší šance pro uplatnění na trhu práce má Příprava stabilních nanokompozitních materiálů pro účely dekontaminace CBRN látek. „Hlubší analýza v jednotlivých detailních aplikačních směrech potvrdila významný nový aplikační potenciál technologie zejména v oblasti depozice a fixace sorpčních a fotokatalytických nanostruktur na fibrilární nosiče, jako jsou nanovlákna a filtrační tkaniny, při sorpci a degradaci toxických látek jak z civilního, tak z vojenského sektoru,“ uvedl doc. Ing. Richard Dvorský, Ph.D., hlavní řešitel Centra nanotechnologií.

Mezi technologie se silným komerčním potenciálem patří také technologie výroby pásu plechu s ultra jemnozrnnou strukturou, která se uplatní například v automobilovém průmyslu. „Použitím této technologie mohou potenciální uživatelé dosáhnout značné úspory materiálu při zachování jeho stejných vlastností, případně nahradit dražší materiály levnějšími,“ uvedl prof. Ing Stanislav Rusz, CSc. z Fakulty strojní.

Třetím úspěšným výsledkem Fakulty stavební je dřevěný montovaný konstrukční systém s výplňovou izolací na bázi přírodních materiálů. Inovativnost projektu spočívá ve využití prvku „víceúčelový dřevěný nosný prvek pro stavby zateplené foukanou izolací“. „Inovací bude také využití nového izolačního přírodního materiálu, který má nízkou pořizovací cenu,“ řekl VaV pracovník Ing. Petr Waldstein.

V centru nanotechnologií byl vyvinut také organicky modifikovaný vermikulit, který je vysoce účinným sorpčním materiálem, a představuje velmi dobrou alternativou k aktivnímu uhlí. Jeho výhodou je specifičnost k určitým skupinám organických látek, vysoká sorpční kapacita, antibakteriální vlastnosti, účinnost vůči chemickým bojovým látkám, použitelnost v širokém rozmezí pH a v neposlední řadě možnost modifikace různými kationy pro zvýšení účinnosti vůči jiným látkám.

V souvislosti s vlastní komercializací, která bude následovat po ukončení realizace projektu, lze očekávat nárůst finančních prostředků z uskutečněného transferu technologií, vznik nových technologicky orientovaných firem, nebo zlepšení spolupráce univerzity s průmyslem. Důsledkem budou pozitivní dopady jak na hospodaření univerzity, tak na regionální a národní ekonomiku. Vznik inovací a jejich transfer k průmyslovým partnerům lze hodnotit jako aktivity s kladným vlivem na udržitelný rozvoj.

 

Kontakt:

Ing. Kateřina Kantorová

výkonná manažerka projektu

Centrum podpory inovací, útvar: Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu

E-mail: katerina.kantorova@vsb.cz

Telefon: +420 597 329 133

 

Autorem publikovaného příspěvku je cms