VŠB-TUO ukončila realizaci klíčového projektu na podporu transferu technologií.

Projekt se stal klíčovým nástrojem pro zkvalitňování a vyšší efektivitu stávajícího systému transferu technologií mezi univerzitní a aplikační sférou.

Projekt byl zaměřen zejména na oblast komercializace výsledků vědeckovýzkumné činnosti a ochranu duševního vlastnictví. Jeho cílem bylo prostřednictvím Centra podpory inovací rozvinout a stabilizovat stávající systém transferu technologií na VŠB-TUO na základě aktuálních potřeb a požadavků z vědecko-výzkumné i aplikační sféry za účelem přenosu znalostí a efektivního uplatnění výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje v praxi.

Cíle bylo dosaženo na základě důkladné analýzy současného systému transferu technologií a vnějšího i vnitřního prostředí univerzity. Získaná data posloužila k návrhu strategických postupů, opatření a dokumentů ve formě komplexní Strategie rozvoje systému transferu technologií. V pilotním provozu systému transferu technologií byly na základě identifikovaných TOP výsledků VaV ověřeny nastavené strategické parametry.

Důležitým prvkem projektu bylo personální posílení a profesionalizace nabízených služeb Centra podpory inovací, a to zejména v oblasti komercializace. Realizací projektu došlo k významné inovaci stávajícího systému transferu technologií a tím i k posílení vzájemné spolupráce univerzity s aplikační sférou.

Projekt „Rozvoj a stabilizace systému transferu technologií VŠB-TUO" realizovala VŠB – TU Ostrava v rámci prioritní osy 3 Centra transferu technologií, operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, který je financován ze strukturálních fondů Evropské unie. Projekt započal 1. 9. 2012 a jeho celkové náklady přesahovaly 37 mil. Kč. Dotace projektu z Evropského fondu regionálního rozvoje činila 85% celkových způsobilých výdajů, tj. 29 916 841,- Kč a dotace ze státního rozpočtu činí 15% celkových způsobilých výdajů, tj. 5 279 443,- Kč.

Kontakt:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Centrum podpory inovací

útvar: Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu

17. listopadu 2172/15

708 33 Ostrava – Poruba

Tel.: +420 597 329 002

Mob.: +420 603 565 918

E-mail: miroslav.neulinger@vsb.cz

 

Autorem publikovaného příspěvku je cms