Pro vložení nabídky nebo poptávky se prosím zaregistrujte a přihlaste.

V sekci Nabídky naleznete nabídky služeb a produktů našich pracovišť. Pomocí zadání klíčového slova v „Hledat“ nebo prostřednictvím využití rozšířeného hledání můžete svůj dotaz lépe specifikovat. V rámci této sekce je možné vkládat/aktualizovat jednotlivé nabídky pracovišť a to prostřednictvím registrace a přihlášení, které naleznete v pravém horním rohu stránky anebo zde.

Optovláknový distribuovaný teplotní systém

Doporučujeme

Technologie je zaměřena na aplikovaný výzkum, vývoj a realizaci optovláknových distribuovaných teplotních systémů (DTS). Jedná se o unikátní zařízení, které umožňuje měřit teplotu, teplotní změny a další vybrané parametry pomocí optických vláken. To sebou přináší několik výhod, jako je kontinuální měření v reálném čase po celé délce optického vlákna.

DTS systém je unikátní zařízení, které umožňuje měřit teplotu a teplotní změny pomocí optických vláken. To sebou přináší několik výhod, jako je kontinuální měření v reálném čase po celé délce optického vlákna. V současné době je na světovém trhu dostupných několik typů DTS zařízení, ale jejich cena je i pro větší společnosti značně vysoká. Přednost v této sféře spočívá ve snížení ceny tohoto zařízení a nabídce kompletního aplikačního řešení.

 

Kontakt:

Bc. Petr Štefek, MBA

Centrum podpory inovací

e-mail: petr.stefek@vsb.cz

telefon: +420 597 329 154

Kapslový snímač fyzikálních a optických veličin sypké hmoty a způsob měření fyzikálních a optických veličin sypké hmoty

Doporučujeme

Vynález řeší měření veličin sypkých hmot pomocí ponoření kapslového snímače do sypké hmoty a se způsobem snímání „in vitro“ v různých dopravních, manipulačních a skladovacích systémech při pohybu sypké hmoty (dynamický způsob měření). Vynález lze využít pro snímání fyzikálních veličin při dynamickém pohybu hmoty  v různých  dopravních, manipulačních a skladovacích systémech.

 

Kontakt:

Bc. Petr Štefek, MBA

Centrum podpory inovací

e-mail: petr.stefek@vsb.cz

telefon: +420 597 329 154

Gyrohomogenizátor nanostrukturovaných systémů a způsob jejich promíchávání

Doporučujeme

Vynález najde uplatnění tam, kde je zapotřební promísit materiál v širokém rozmezí vlastností pomocí pasového míchadla, lopatkového nebo šroubového míchadla. Oproti konvenčním řešením vynález nabízí dokonalejší promísení více složek materiálů a nižší energetickou náročnou spojenou s jednoduchostí celkového konstrukce a snadnosti následné údržby.

Kontakt:

Bc. Petr Štefek, MBA

Centrum podpory inovací

e-mail: petr.stefek@vsb.cz

telefon: +420 597 329 154

Validační  řetězový dopravník s unášeči

Doporučujeme

Vynález řeší způsob a zařízení pro validaci kinetiky a pohybu částic sypké hmoty na řetězovém dopravníku s unášeči podle vynálezu. Konstrukčně je řetězový dopravník s unášeči řešen tak, že měřící boxy, kde probíhá měření, umožňuje úpravu velikosti žlabu, což umožňuje měření materiálu v různých stavech doprav a zatížení. Skládá se z vyztuženého nosného rámu, pohonu, poháněcí a vratné jednotky, nekonečného tažného elementu s unášeči jako nosnými elementy, které unáší materiál po dobu celého pracovního cyklu. Pro sledování pohybu materiálu je kolem elevátoru rozmístěna jedna, nebo více vysokorychlostních kamer. Řetězovým dopravníkem s unášeči podle vynálezu je myšlen jakýkoli typ řetězového dopravníku pro vodorovnou nebo úklonnou dopravu sypkého materiálu.

Kontakt:

Bc. Petr Štefek, MBA

Centrum podpory inovací

e-mail: petr.stefek@vsb.cz

telefon: +420 597 329 154

Validační korečkový elevátor pro modelování mechanických procesů a způsob modelování mechanických procesů.

Doporučujeme

Vynález řeší způsob a zařízení pro validaci kinetiky pohybu částic sypké hmoty na korečkovém elevátoru.  Konstrukčně je korečkový elevátor řešen tak, že jeho tělo je umístěno na stojanu a lze jej natáčet, tedy provozovat i v nakloněném stavu. Skládá se z vyztuženého nosného rámu, pohonu, poháněcího bubnu, nekonečného tažného elementu s korečky jako nosnými elementy, průhledných i neprůhledných krytů, které mohou být i odnímatelné a řídící jednotky. Pro sledování pohybu materiálu je kolem elevátoru rozmístěna jedna, nebo více vysokorychlostních kamer. Korečkovým elevátorem je podle vynálezu myšlen jakýkoli typ korečkového dopravníku pro svislou nebo úklonnou dopravu sypkého materiálu.

Kontakt:

Bc. Petr Štefek, MBA

Centrum podpory inovací

e-mail: petr.stefek@vsb.cz

telefon: +420 597 329 154

Způsob zapojení pro řízení větrné elektrárny

Doporučujeme

Podstatou vynálezu je, že se na základě znalosti průběhu zatěžovacích charakteristik, budící charakteristiky a na základě znalosti hodnot dostupných impedančních zátěží stanoví dostupné spínací hladiny, které se dále porovnávají s údajem o úrovni napětí elektrického generátoru, načež se na základě tohoto porovnání vydává pokyn pro připojení nebo odpojení nejméně jedné z dostupných impedančních zátěží. Výhodou řízení větrné elektrárny podle vynálezu je, že k přepínání jednotlivých zátěží dochází v pracovním bodě zatěžovací charakteristiky, tj. v blízkosti přímky optimálního zatěžování. V tomto případě je hodnota limitního napětí pro přepnutí proměnlivá. Tím se dosáhne co největší možné účinnosti.

Kontakt:

Bc. Petr Štefek, MBA

Centrum podpory inovací

e-mail: petr.stefek@vsb.cz

telefon: +420 597 329 154

Způsob modelování mechanických procesů sypkých hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Doporučujeme

Podstatou technického řešení respektive vynálezu je modelování mechanických procesů sypkých hmot vystavených účinkům vibrací, zahrnující umísťování sypké hmoty do sledovaného prostoru vymezeného alespoň jednou stěnou. Při vystavování sypké hmoty vibracím, se jejich účinkem přeskupují částice tvořící sypkou hmotu vůči sobě, nebo přesouvá alespoň část objemu sypké hmoty. Monitorování chování sypké hmoty a odvádění sypké hmoty účinkům vibrací sleduje nejméně jedna vlastnosti ze skupiny rozložení nebo seskupení částic sypké hmoty, rozložení hmotnosti sypké hmoty a tlaku, kterým působí nejméně jedna částice sypké hmoty na své okolí.

Vynález leze využít v oborech, kde dochází k modelování mechanických procesů sypkých hmot. Například se jedná o simulační experimenty procesu dopravy na vibračním dopravníku, simulace proudových a rychlostních polí, simulace interakcí mezi konstrukčními prvky a dopravovanými hmotami, které mají vliv na dopravu vibračními dopravníky a to například pro navrhování dopravních zařízení pro dopravu sypké hmoty s využitím výpočetní techniky.

 

Kontakt:

Bc. Petr Štefek, MBA

Centrum podpory inovací

e-mail: petr.stefek@vsb.cz

telefon: +420 597 329 154

Mechanický fantom simulace pohybu ozařovaného ložiska tumoru

Doporučujeme

Cíle technického řešení je návrh fantomu, tedy simulačního zařízení, které co nejvěrněji napodobuje veškeré podmínky, které mohou nastat při ozařování. Jedná se zejména o pohyb ozařovaného orgánu, například prostaty, a vyhodnocení variantního rozložení zrn, která mají vymezovat danou oblast. Navržené zařízení je schopno simulovat dva nezávislé pohyby – posuv rotaci, které jsou pro ozařování tumoru zásadní.

 

Kontakt:

Bc. Petr Štefek, MBA

Centrum podpory inovací

e-mail: petr.stefek@vsb.cz

telefon: +420 597 329 154

Konstrukce šachty a kabiny výtahu

Doporučujeme

Podstatou řešení je vytvoření jednoduché konstrukce šachty a kabiny výtahu, které budou umístitelné i ve stísněných prostorách, či na pláštích budov a to bez zásahu do pozemních komunikací. Část stěny výtahové šachty je pohyblivá a umožňuje zvětšení horizontálního průřezu šachty do velikosti, odpovídající rozměrům kabiny, jejíž vnější plášť je opatřen prostředky pro snížení tření mezi vnějším pláštěm kabiny a vnitřním povrchem pohyblivé části stěny šachty.

Kontakt:

Bc. Petr Štefek
Centrum podpory inovací
e-mail: petr.stefek@vsb.cz
telefon: +420 597 329 154

Analytický software nástroj pro hodnocení procesu odlévání bram

Doporučujeme

Software LITIOS je původní návrh způsobu řešení pro hodnocení procesu lití bram. Tento programový systém byl vyvinut a je realizován na zařízení plynulého lití oceli (dále jen ZPO). LITIOS pracuje nad datovým skladem technologických parametrů lití a parametrů kvality bram. To umožňuje technologovi ZPO analyzovat průběh odlévání tavby a s využitím statistických metod určit vliv jednotlivých technologických parametrů na kvalitu finálních bram. Program zahrnuje predikci kvality tím, že stanoví kritické limity jednotlivých technologických parametrů. Systém také umožňuje dlouhodobé sledování a optimalizaci výroby ZPO.

Kontakt:

Bc. Petr Štefek
Centrum podpory inovací
e-mail: petr.stefek@vsb.cz
telefon: +420 597 329 154