Pro vložení nabídky nebo poptávky se prosím zaregistrujte a přihlaste.

V sekci Nabídky naleznete nabídky služeb a produktů našich pracovišť. Pomocí zadání klíčového slova v „Hledat“ nebo prostřednictvím využití rozšířeného hledání můžete svůj dotaz lépe specifikovat. V rámci této sekce je možné vkládat/aktualizovat jednotlivé nabídky pracovišť a to prostřednictvím registrace a přihlášení, které naleznete v pravém horním rohu stránky anebo zde.

(English) Bactosim – the bacterial simulator

Doporučujeme

The purpose of the conjugative simulator is to simulate the behavior of conjugation-based computing experiments within bacteria E. Coli. These experiments are based on interplay of three types of plasmids: pA, pB and pC. We use two strains of E. Coli: the producer strains which carry either the plasmid pA or pB, and the computing strain which originally carries the plasmid pC. Producer cells may contain different alleles of pA or pB. These plasmids are transferred to computing cells via the process of horizontal gene transfer so that most of the cells would end up containing three plasmids pA, pB and pC. The computing strain also contains a biochemical device called comparator. Its purpose is to evaluate whether the combination of alleles of pA and pB together with pC present in the cell satisfies certain pre-defined condition. In the negative case the comparator produces protein TetR which makes the plasmids pA and pB unstable. They are eventually lost and replaced by different alleles and the process is repeated. In the affirmative case the plasmids become stable and allowed to be replicated.

Kontakt:

Bc. Petr Štefek
Centrum podpory inovací
e-mail: petr.stefek@vsb.cz
telefon: +420 597 329 154

(English) Jets 5.81

Doporučujeme

Jets is a set of Maple procedures to facilitate solution of differential equations in total derivatives on diffieties. Otherwise said, Jets is a tool to compute symmetries, conservation laws, zero-curvature representations, recursion operators, any many other invariants of systems of partial differential equations. Classification problems can be treated using grid computing toolbox. Jets 5.81 has several new capabilities (grid computing, parallelism support, multiple variable orderings calculations, new variable orderings and its treatment, JetMachine package, Consequences package, cosymmetries and conservation laws lookup, adjoint operators, optimization and debug tools) and a huge part of its code was reimplemented (resolve, derive) or significantly optimized (new implementation of compatibility conditions, run command).

Kontakt:

Bc. Petr Štefek
Centrum podpory inovací
e-mail: petr.stefek@vsb.cz
telefon: +420 597 329 154

CalCoMED 1.0.0. – Kalkulátor pro výpočet kontrastní látky

Doporučujeme

Výsledkem projektu je software CalCoMed 1.0.0 – Calculator for Contrast Media (Kalkulátor pro výpočet kontrastní látky). CalCoMed 1.0.0 je první verze softwarového nástroje sloužící pro automatizovaný výpočet celkového objemu podané kontrastní látky v průběhu radiodiagnostických vyšetření. Stanovení optimální dávky celkového objemu podané kontrastní látky je v klinické praxi stále diskutovaným tématem.

Vzhledem ke zvýšenému výskytu nežádoucích reakcí po podání kontrastních látek je soubor doporučení pro jejich aplikaci na základě nových poznatků průběžně aktualizován a podléhá přísným pravidlům. Farmakodynamika a farmakokinetika kontrastních látek je obecně známou problematikou. Podstatou výsledku je přehledná aplikace pro výpočet celkové dávky kontrastní látky vzhledem k výběru radiodiagnostického vyšetření, pohlaví, věku, hodnot biochemických parametrů a typu kontrastní látky.

CalCoMed umožňuje rychlý výpočet včetně varovných signalizací při překročení kritických hodnot. Jedná se o zcela nový nástroj, který není dosud komerčně uplatněný. V klinickém provozu byl hodnocen jako velmi přínosný zejména pro lékaře v předatestační přípravě a odborné pracovníky radiodiagnostických oddělení a odděleních intervenční radiologie.

Kontakt:

Bc. Petr Štefek
Centrum podpory inovací
e-mail: petr.stefek@vsb.cz
telefon: +420 597 329 154

ToMorphs – rozhraní pro rekonstrukci 4D CTA snímků perfuze mozku

Doporučujeme

Vyvinuté softwarové rozhraní ToMorphs umožňuje vizualizaci plynulého plnění intrakraniálních cév kontrastní látkou v čase z pořízených snímků metodou CTA (angiografie pomocí výpočetní tomografie).

S vysokou přesností umožňuje určit místo insuficience v dané anatomické struktuře. Aplikace umožňuje výběr jak barevných perfuzních map, tak axiálních CT (výpočetní tomografie) snímků po aplikaci kontrastní látky v daném řezu. Pro hodnocení výsledné perfuze je stěžejní zobrazení intrakraniálních cév naplněných kontrastní látkou z primárního perfuzního snímku. Perfuze je zde definována jako objemová hustota toku krevních elementů v dané oblasti. Všechny dosud implementované funkce umožňují jak kvalitnější zobrazení, rozlišitelnost jednotlivých struktur, vizualizaci průchodnosti cév, tak inverzní zobrazení či histogram četnosti perfuze.

Pro optimální zobrazení cévních struktur je důležité docílit kvalitního prostorového rozlišení, které umožňuje diagnostické zhodnocení perfuze mozku. Vizualizaci dynamické perfuze mozku v časové doméně však všechny aplikační softwary CT modalit primárně neumožňují. Komerčně dostupné implementace jsou ekonomicky nákladné a neumožňují animaci postupného plnění tepen kontrastní látkou a další užitečné aplikační prvky, kterými ToMorphs disponuje.

Kontakt:

Bc. Petr Štefek
Centrum podpory inovací
e-mail: petr.stefek@vsb.cz
telefon: +420 597 329 154

Měřicí přístroj pro měření kloubního rozsahu kolenního kloubu

Doporučujeme

Navržené zařízení pro vyšetřování měkkých tkání slouží k měření reakční síly vzniklé stlačením měkké tkáně. Toto stlačení je vyvoláno výsuvným hrotem, který stlačuje měkkou tkáň. Tento hrot je na konci opatřen kuličkou, která eliminuje tření vzniklé posuvem po tkáni.

Kulička je fixována v hrotu pomocí krytu z biologicky neutrálního materiálu. Hrot je dále opatřen dorazem, tak aby nedošlo k přílišnému vysunutí hrotu do tkáně. Jako komparační rovina bude slouži dosedací límec, který slouží k udržování stálé velikosti penetrace hrotu do tkáně. Vnitřní struktura je opatřena pružným členem, který slouží jako ochrana proti poškození tkáně vlivem přílišného tlaku mezi hrotem a tkání.

Dále tento člen v kombinaci s regulačním členem vyvolává předpětí, které zajišťuje požadovanou penetraci hrotu do tkáně. Zároveň tento pružný člen přenáší reakční sílu na měřící člen. Dále je zařízení vybaveno systémem k získání referenční hodnoty. Po přiložení systému k referenčnímu bodu dojde k jeho aktivaci a změření hodnoty pro požadované vysunutí. Celý systém je poté uložen v těle snímače. Systém je poté opatřen elektronikou a přenosu dat a snímačem polohy.

Kontakt:

Bc. Petr Štefek
Centrum podpory inovací
e-mail: petr.stefek@vsb.cz
telefon: +420 597 329 154

Měřící přístroj pro měření kloubního rozsahu ramenního kloubu

Doporučujeme

Zařízení k měření kloubního rozsahu ramenního kloubu a způsob měření je prováděn tak, že, zařízení je pomocí stavitelného pásu upevněno na zádech vyšetřovaného pacienta v určité vzdálenosti od středu ramenního kloubu. Nastavení této vzdálenosti zajišťuje pevné uchycení zařízení na stavitelný pás a vlastní úprava stavitelného pásu. Ze zařízení vychází lanko spojené s tenkým popruhem určeným pro paži pacienta.

Na počátku měření pacient připaží a tenký popruh je mu připevněn k paži. Ze zařízení se pak při elevaci paže ve kterékoli examinované rovině vysouvá lanko, které tvoří tětivu kružnice. Matematicky pak lze z délky tětivy, neboli z délky vytaženého lanka, jednoduše vyjádřit úhel mezi počáteční a koncovou polohou paže. Tímto lze změřit maximální flexi, extenzi i abdukci, které je pacient schopen. Lze tedy určit úplný kloubní rozsah ramenního kloubu.

Kontakt:

Bc. Petr Štefek
Centrum podpory inovací
e-mail: petr.stefek@vsb.cz
telefon: +420 597 329 154

Čelisťový endoskopický nástroj pro elektrochirurgii

Doporučujeme

V současnosti jsou využívány endoskopické nástroje založené na mechanickém principu nebo elektrochirurgické nástroje založené na principu unipolární koagulace tkáně vůči elektrodě na konci endoskopického nástroje, případně bipolárně mezi dvěmi elektrodami na nástroji bez pohyblivých částí. Existují rovněž bipolární elektrochirurgické nůžky s elektrodami v čelistech ovládaných táhlem přes operatérovu rukojeť.

Podstatou vynálezu je magnetem rozevíratelný čelisťový endoskopický nástroj pro elektrochirurgii, který je sestaven z pevné části ke které jsou připojeny nejméně dvě čelisti, kdy nejméně jedna z těchto čelistí je pohyblivá. Pevná část nástroje pak představuje nosnou tyč s pevnou čelistí a pohyblivá čelist je k nosné tyči s pevnou čelistí upevněna pomocí čepového spoje.

Dále je do každé pohyblivé čelisti vložen magnet překrytý elektrodou a další magnet upevněný na táhlu. Táhlo s magnetem jsou pohyblivě vloženy do dutiny nosné tyče s pevnou čelistí a ta je v zakončení překryta pevně přichycenou elektrodou. Rovněž je důležité že, elektrody jsou napojeny na přívodní vodiče, které jsou vedeny nosnou tyčí s pevnou čelistí na konec nástroje.

Konečně je podstatné že, při pohybu táhla dojde k rozevření nebo uzavření čelistí v důsledku změny rozložení magnetických sil mezi magnety umístěnými v čelistech.

Kontakt:

Bc. Petr Štefek
Centrum podpory inovací
e-mail: petr.stefek@vsb.cz
telefon: +420 597 329 154

Způsob stanovení průtoku krve krevním řečištěm v těle živé bytosti za použití glukózy jako indikátoru

Doporučujeme

Vynález spočívá ve stanovení krevního průtoku vybraným segmentem krevního řečiště za použití glukózy jako indikátoru diluční metody.

Výše uvedeného cíle je dosaženo způsobem stanovení průtoku krve krevním řečištěm v těle živé bytosti za použití glukózy jako indikátoru, který je do krevního řečiště dodáván kontinuálně, jehož podstata spočívá v tom, že nejprve se odebere referenční vzorek ve vybraném místě měřeného segmentu krevního řečiště a poté se do krevního řečiště vpravuje indikátor o známé koncentraci a známého proudu, načež je v časovém odstupu poveden odběr minimálně jednoho krevního vzorku z místa měření, které se nachází níže po proudu.

Zařízení k provádění způsobu stanovení průtoku krve krevním řečištěm v těle živé bytosti za použití glukózy jako indikátoru, jehož podstat spočívá v tom, že zahrnuje zásobník indikátoru napojený na lineární čerpadlo, spojené s aplikátorem zavedeného do krevního řečiště, do kterého je zaveden odběrový prostředek glukózy, jenž je připojen k zařízení pro určení koncentrace glukózy a následně k vyhodnocovací jednotce.

Výhodou způsobu stanovení průtoku krve krevním řečištěm je, že není potřeba žádného speciálního katetru ani technického prostředku. Injektomaty pro podávání indikátoru a katetry jsou běžnou výbavou klinických pracovišť. Indikátor je běžný infuzní roztok a glukóza je tělu přirozená látka.

Kontakt:

Bc. Petr Štefek
Centrum podpory inovací
e-mail: petr.stefek@vsb.cz
telefon: +420 597 329 154

Rehabilitační balanční pomůcka s detekcí polohy v 3D prostoru

Doporučujeme

Podstatou předmětu průmyslového vlastnictví je telemetrický systém pro interaktivní balanční cvičení, který je složen z telemetrické balanční pomůcky s integrovanou senzorickou částí, jednoho či několika „diskrétních“ senzorických modulů a detektoru pozice chodidla/chodidel. Telemetrická balanční pomůcka, obsahuje zařízení resp. senzorický modul, kterým je možno kontinuálně měřit naklonění a rotaci balanční pomůcky během cvičení.

Měřená data jsou během cvičení kontinuálně a bezdrátově zasílána do počítače, který disponuje kompatibilním bezdrátovým komunikačním rozhraním a rehabilitačním softwarem. Měřena data jsou zpracovávána a vizualizována jak rehabilitujícímu pacientovi, tak i rehabilitačnímu pracovníkovi.

Naměřená data jsou také vyhodnocena pro objektivnější hodnocení přesnosti prováděných cviků. Data jsou ukládaná do počítače a jejich dlouhodobý záznam slouží pro hodnocení efektivity a progresu rehabilitace.

Kontakt:

Bc. Petr Štefek
Centrum podpory inovací
e-mail: petr.stefek@vsb.cz
telefon: +420 597 329 154

Generátor PWM signálů pro řízení jasu LED diod

Doporučujeme

Navrhovaný vynález využívá poznatku z fyziologie oka, kdy velikost vjemu jasu je úměrná logaritmu jasu. Z tohoto důvodu je generátor PWM signálů navržen tak, aby jednotlivé hodnoty střídy byly odstupňovány logaritmicky. Tento generátor svým zapojením produkuje celé spektrum PWM signálů s logaritmicky odstupňovanou střídou. Změna jasu jednotlivých LED diod je pak možná výběrem a sepnutím PWM signálu s požadovanou střídou k odpovídajícím LED diodám. Uvedené řešení generátoru přitom využívá jediný binární čítač a dále po jediném dvouvstupém součinovém hradle na každý PWM výstup s odpovídající střídou. Výhodou je především značná úspora logických prostředků v porovnání s běžným řešením PWM modulace.

Ovládání jasu jednotlivých LED diod tedy spočívá v jejich jednotlivém připojení k PWM signálu s odpovídající střídou. V případě potřeby proměnného jasu LED diod a animačních technik je vhodnou metodou jejich programové připojování k odpovídajícím PWM signálům s využitím číslicových multiplexorů.

Kontakt:

Bc. Petr Štefek
Centrum podpory inovací
e-mail: petr.stefek@vsb.cz
telefon: +420 597 329 154