Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě byla založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola.

Současně se svého naplnění dočkaly déle trvající snahy poskytnout preferencemi těžkého průmyslu silně poznamenanému Ostravsku novou, zajímavou příležitost. Humanitně zaměřenou vysokou školu.Vsoučasné době Ostravskou univerzitu v Ostravě tvoří Fakulta sociálních studií, Fakulta umění, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta.

Univerzita má dva vědecké ústavy. Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování se zaměřuje na rozvoj speciálních matematických metod a dalších oborů patřících do soft computing. Evropský výzkumný institut sociální práce řadí mezi své hlavní cíle podporu odborného růstu nových vědeckých pracovníků z řad studentů i akademických pracovníků.

Na zkvalitnění servisu pro vědu výzkum se významně podílí Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě. Tato veřejná knihovna má specializované fondy a informačními zdroje tematicky odpovídající základní profilaci fakult. Poskytuje služby výpůjční, meziknihovní, cirkulační, rešeršní, referenční, konzultační, informační vzdělávání a reprografické služby. Mnohé z nich jsou dostupné on-line.

Centrum informačních technologií je specializovaným pracovištěm, jehož posláním je zabezpečení provozu a správa informačních a telekomunikačních prostředků a systémů na všech pracovištích univerzity. Jedná se především o telefonii, on-line internet, e-mail, univerzitní web a mnoho dalších informačních systémů.

Ostravská univerzita v Ostravě věnuje pozornost komunikaci s veřejností. Univerzita se neuzavírá sama do sebe. Pro veřejnost pravidelně pořádá mnoho akcí, z nichž mnohé se staly tradičními. Její Stavovská unie studentů každoročně koná např. oblíbený a veřejností hojně navštěvovaný Majáles a Hladnovskou laťku. Kromě toho vydává společně se studenty VŠB-TU elektronickou verzi časopisu Underground.Filozofická fakulta pak např. cyklus Setkání s osobností a výstavy ve své galerii Na Půdě. Přírodovědecká fakulta řadu zajímavých popularizačních akcí pro nejširší veřejnost – podílí se na akci Chemie na Slezkoostravském hradě. Fakulta umění pravidelně pořádá zajímavé výstavy ve vlastní galerii Student. Svou badatelskou činnosti studenti univerzit prezentují na studentských konferencích jednotlivých fakult Ostravské univerzity v Ostravě. O všech akcích univerzita informuje v předstihu v Aktualitách svých webových stránek.

Popularitu si za dobu své existence získaly i různé soutěže, pořádané jednotlivými fakultami. Nadaní matematici celého světa se každoročně sjíždějí na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě na Mezinárodní matematickou soutěž Vojtěcha Jarníka. Stejná fakulta pořádá i šachový turnaj Táhni!. Československá soutěž Den s překladem, pořádaná Filozofickou fakultou univerzity pro talentované začínající translatury, je nositelkou prestižního ocenění Label 2009.

Kontakt:

Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

Tel: +420 597 091 111
+420 553 461 111

www.osu.cz
E-mail: info@osu cz

Systémy pro automatické řízení, manažerské rozhodování, data-mining, zpracování obrazu

Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování nabízí:

  • Návrh systému pro automatické řízení a regulaci, managerské rozhodování, predikci časových řad a data-mining.
  • Návrh realizace komplexních problémů z oblasti zpracování obrazu (rozpoznání obrazu, automatické čtení poškozených symbolů, fůze obrazu, komprese, hranová detekce).

Celý příspěvek

Tvorba IT strategií, kurzy CISCO, grafické metody, metod soft computing, řídicí systémy SIMATIC

Katedra informatiky a počítačů OU nabízí následující služby:

  • Podpora tvorby IT strategií, identifikace potřeb a IT služeb v organizaci, expertní znalost a podpora zavedení moderních agilních a štíhlých (Lean) metodik vývoje a řízení SW projektů, které jsou řízeny potřebami podnikání – konzultační a poradenská činnost ve výše uvedených oblastech pro soukromé podniky a orgány státní správy vč. školení zaměstnanců. Celý příspěvek