Přírodovědecká fakulta

Vznik Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě je úzce spojen se vznikem univerzity. Ta byla schválena zákonem ČNR v červenci 1991, který nabyl účinnosti 28. září 1991. Akademický senát Ostravské univerzity v Ostravě pak zřídil Přírodovědeckou fakultu OU s účinností od 1. října 1991.

Základ pedagogické a vědecké činnosti pracovníků Přírodovědecké fakulty OU byl položen již v roce 1990, kdy na půdě tehdejší Pedagogické fakulty v Ostravě proběhlo generální výběrové řízení na obsazení míst na všechny připravované fakulty. Na Přírodovědecké fakultě OU šlo o místa na katedrách matematiky, informatiky a počítačů, fyziky, chemie, biologie a geografie. V dalších letech došlo v organizační struktuře k některým změnám, které však jen doplňovaly počáteční stav. Katedra geografie se rozdělila na katedru fyzické geografie a geoekologie a na katedru sociální geografie a regionálního rozvoje a katedra biologie změnila svůj název na katedru biologie a ekologie a pod svůj patronát převzala Botanickou zahradu. Vybudována byla velmi užitečná oborová studovna.

Součástí přípravy Přírodovědecké fakulty OU na pedagogickou činnost bylo v roce 1990 akreditační řízení, na němž se zejména podílely Univerzita Karlova v Praze a Masarykova univerzita v Brně. Výsledky tohoto řízení umožňovaly realizovat navrhované bakalářské a magisterské studijní obory, jejichž počet se v dalších letech výrazně zvyšoval a rozšiřoval i o doktorské studijní programy na základě akreditací již Akreditační komisí ČR.

Od vzniku Přírodovědecké fakulty OU se rovněž výrazně zvyšovalo zapojení pracovníků fakulty do vědecké a výzkumné činnosti. Jistě to souvisí se zkvalitňováním skladby akademických pracovníků fakulty, vždyť v roce 2007 bylo z celkového počtu akademických pracovníků 40 % profesorů a docentů a z počtu ostatních akademických pracovníků mělo 60 % vědeckou hodnost CSc. nebo akademický titul Ph.D. nebo Dr.

Kontakt:

Ostravská univerzita v Ostravě
Přírodovědecká fakulta
30. dubna 22
701 03 Ostrava

Tel: +420 597 092 100, +420 553 462 100
Fax: +420 596 120 478

http://prf.osu.cz/
E-mail: info.prf@osu.cz

Tvorba IT strategií, kurzy CISCO, grafické metody, metod soft computing, řídicí systémy SIMATIC

Katedra informatiky a počítačů OU nabízí následující služby:

  • Podpora tvorby IT strategií, identifikace potřeb a IT služeb v organizaci, expertní znalost a podpora zavedení moderních agilních a štíhlých (Lean) metodik vývoje a řízení SW projektů, které jsou řízeny potřebami podnikání – konzultační a poradenská činnost ve výše uvedených oblastech pro soukromé podniky a orgány státní správy vč. školení zaměstnanců. Celý příspěvek