Slezská univerzita v Opavě

Mezi vysokými školami České republiky je to jediná univerzita, která po roce 1989 vznikla na “zelené louce”, bez možnosti navázat na existenci nějaké jiné předcházející fakulty. Založení Slezské univerzity v Opavě souvisí s celkovým demokratickým vývojem posledních let, kdy po odstranění dosavadního státního centralismu nastaly větší možnosti také pro rozvoj vzdálených regionů, v našem případě české části historického Slezska.

Je třeba uvést, že poprvé o získání univerzity usilovala opavská městská rada již v roce 1870, tehdy však mělo jít o vysokou školu německou. O vzniku Slezské univerzity v Opavě se později jednalo hned po osvobození v roce 1945, ovšem politická situace nebyla po událostech v únoru 1948 této myšlence nakloněna. V době jistého politického uvolnění v roce 1968 nastoupila nová intenzivní jednání, ale teprve až po 17. listopadu 1989 se podařilo Slezskou univerzitu opravdu založit. V první fázi nejprve senát Masarykovy univerzity v Brně svým usnesením ze dne 17. září 1990 schválil zřízení Filozofické fakulty v Opavě a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Zákonem České národní rady
z 9. července 1991 pak z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě.

Prvním rektorem Slezské univerzity v Opavě v letech 1992-1998 byl prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., po něm od 1. března 1998 nastoupil na místo rektora prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc. V letech 2001 – 2007 vykonával funkci rektora prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., od 1. března 2007 je rektorem doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (od 24. června 2011 profesor). V jeho druhém funkčním období od 1. března 2011 vykonávají funkci prorektorů doc. RNDr. František Koliba, CSc. (prorektor pro rozvoj, statutární zástupce rektora) a prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (prorektor pro vědu a zahraniční styky). Prorektorkou pro studijní a sociální záležitosti byla 25. října 2011 jmenována PhDr. Radmila Dluhošová. Děkanem Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě je prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., děkanem Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné je doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., děkanem Fakulty veřejných politik v Opavě je doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., a ředitelem Matematického ústavu v Opavě je prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Slezská univerzita v Opavě prošla na počátku třetího tisíciletí náročnou evaluací a je členem European University Association. Má uzavřenu smlouvu o spolupráci s řadou zahraničních univerzit nejen na evropském kontinentě a snaží se zintenzivnit kontakty zvláště s nejbližšími vysokými školami v polském Slezsku. Za tímto účelem byla z její iniciativy ustavena Konference rektorů slezských univerzit. Na pracovištích Slezské univerzity v Opavě i v Karviné se dobře rozvíjí i vědecko-výzkumná práce, o čemž svědčí publikační činnost a vědecké konference, jež Slezská univerzita v Opavě pořádá i na mezinárodní úrovni. Je to vysoká škola s příznivým trendem rozvoje a chce dosáhnout kvalitního ocenění i v kontextu univerzit Evropské unie.

Kontakt:

Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava

Tel: +420 553 684 111
Fax: +420 553 684 619

www.slu.cz
E-mail: rektorat@slu.cz

Simulační centrum

Dvě laboratoře Ústavu ošetřovatelství jsou vybaveny moderními modely k praktickému nácviku ošetřovatelských dovedností: aplikací injekcí, nácvik venepunkce, péče o zajištěnou centrální žílu, ošetřování ran, tracheostomie, kolostomie, zavedení žaludeční sondy, aj. Celý příspěvek

Biochemická laboratoř

Vlastní biochemická laboratoř je tvořena dvěma místnostmi. První je určena k odběru biologického materiálu, je vybavena lehátkem, odběrovým stolkem, umyvadlem a lednicí. Druhá místnost je vybavena 6 elektronickými mikroskopy a dále jedním mikroskopem, který je vybaven kamerou s možností přenosu obrazu na promítací plátno. Celý příspěvek

Distribuovaná virtuální laboratoř počítačových sítí

Laboratoř počítačových sítí je připravená společně s VŠB TU Ostrava v rámci projektu FR Cesnet 213/2006. Tato laboratoř je provozována ve dvou implementacích – na VŠB a na SU OPF s tím, že bezpečnostní část je implementována pouze v Ostravě. Oprávnění studenti a uživatelé mohou laboratoř využívat pro konfiguraci virtuálních distribuovaných sítí. Celý příspěvek

Laboratoř robotiky

Laboratoř je možné využít jak pro pedagogické, tak výzkumné aktivity.

Vybavení laboratoře robotiky

HW:

  • sestava mini automotivních robotů Khepera I a II s příslušenstvím pro experimenty na stole, Celý příspěvek

Audiolaboratoř Ústavu fyziky

Audiolaboratoř slouží k výuce i k samostatné práci se zvukem, a to jak na teoretické, tak na praktické úrovni. Učebna je vybavena reprosoustavou, mixážním pultem, elektronickými klávesami a výpočetní technikou, která je osazena softwarem pro zpracování zvuku. Celý příspěvek

Kultivace vzorků

Ústav ošetřovatelství disponuje lehátkem, odběrovým stolkem, umyvadlem a lednicí, 6 elektronickými mikroskopy a dále jedním mikroskopem, který je vybaven kamerou s možností přenosu obrazu na promítací plátno. Celý příspěvek