Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě se již od svého vzniku v roce 1990 (tehdy ještě jako součást brněnské Masarykovy univerzity) profiluje jako instituce usilující o úzké propojení vysokoškolské výuky s výzkumem. Naplňování této představy se liší podle jednotlivých akademických stupňů. Na bakalářské úrovni je kladen důraz na diverzifikovanou strukturu oborů vycházejících vstříc trendům moderního vysokého školství. Studenti magisterských a doktorských programů jsou zapojováni do samostatného i týmového řešení vědeckých problémů.

Doktorské studium na fakultě nabízí obory Historie se zaměřením na české a československé dějiny, Teoretická fyzika a astrofyzika, Autonomní systémy, Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, němčina), Archeologie a Tvůrčí fotografie. Fakulta, v rámci personální politiky zaměřené na budoucnost, otevírá prostor mladým vědcům s perspektivou kvalifikačního i odborného růstu a současně dbá o jejich udržení a další vědecký rozvoj. Získávání střednědobých výzkumných záměrů a evropských projektů pomáhá na FPF udržet dlouhodobě budované vědecké týmy a zvyšovat tak výzkumný potenciál jejich pracovišť. Průběžné posilování vědeckého výkonu fakulty dokládají výstupy mezinárodních vědeckých databází i hodnocení dosahovaná v grantových soutěžích. Partnery Slezské univerzity spolupracujícími na společných vědeckých projektech jsou české i zahraniční vysoké školy a špičková vědecká pracoviště (Oxford Univerzity, SISSA, CERN,CESR, Goteborg Univerzity a další).

Zapojení Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity do vědeckých sítí se odrazilo v jejím participování na vzniku a utváření vědeckých center, na jejichž fungování se podílí Ústav fyziky. Vedle institucionálního zapojení se na činnosti dalších vědeckých center podílejí i jednotliví vědečtí pracovníci. Mezi nejúspěšnější projekty s mezinárodním ohlasem se řadí Centrum teoretické astrofyziky a Centrum experimentální jaderné astrofyziky a fyziky. Profil přírodovědných oborů na FPF Slezské univerzity zapojených do mezinárodního výzkumu doplňuje Ústav informatiky, který se mimo jiné zaměřuje na oblast výzkumu umělé inteligence a formálního jazyka. Ústav informatiky FPF SU je jedním z konsorcia partnerů centra excelence IT4Innovations, budovaného v rámci OP VaVpI.

Humanitní obory se zaměřují především na středoevropskou spolupráci ve vědě a výzkumu. Vztah lidské society a prostoru a jeho geografické, sociální, kulturní či politické determinanty sleduje ve svých výzkumech Ústav archeologie, Ústav historických věd i Ústav bohemistiky a knihovnictví, který se pohybuje na poli komparativních přístupů podobě jako Ústav cizích jazyků. Úzký mezioborový kontakt pracovišť napomáhá realizaci příznivě oceňovaných interdisciplinárních projektů. Konkrétní využití nalezly tyto přístupy při řešení víceletých výzkumných záměrů na humanitní i přírodovědné části fakulty.

Orientaci FPF SU na úzké propojení vysokoškolské výuky se špičkovým výzkumem potvrzuje akreditace klíčových pracovišť fakulty pro habilitační řízení a pro řízení ke jmenování profesorem. Jako první získal oprávnění v roce 1995 tehdejší Ústav matematiky a informatiky FPF pro obor Matematika – Matematická analýza. Od roku 2007 má akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem také Ústav historie a muzeologie (dnes Ústav historických věd) v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny. Konečně, na základě stanoviska Akreditační komise MŠMT ze 12. – 14. září 2011 (s přihlédnutím k dlouhodobému záměru Filozoficko-přírodovědecké fakulty) i Ústav fyziky je v pořadí třetím odborným pracovištěm na Slezské univerzitě s tímto typem akreditace a to v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika.

Fakulta byla nositelem dvou pětiletých výzkumných záměrů řešených na Ústavu fyziky (MSM 4781305903: Relativistická a částicová fyzika a jejich astrofyzikální aplikace) a Ústavu historických věd (MSM4781305905: Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy), na jejichž výstupy v odborné rovině či v rovině navázané meziinstitucionální spolupráce navazují nové evropské projekty pokrývající celé spektrum oborů fakulty.

Specifickým fakultním pracovištěm je Institut tvůrčí fotografie, nabízející výhradně distanční studium uměleckých vizuálně orientovaných oborů. I díky špičkovému vědecko-pedagogickému sboru má z dnes šesti vysokoškolských pracovišť v České republice, poskytujících specializované studium fotografie, daleko největší počet studentů. Studijní programy (bakalářské, magisterské i doktorské) na ITF jsou orientovány velmi univerzálně, zahrnují všechny hlavní oblasti fotografie, orientaci ve fotografické a počítačové technice a obecně v nových médiích, dějinách fotografie, dějinách výtvarného umění a dalších teoretických předmětech. Díky existenci ITF může FPF SU v praxi uskutečňovat interdisciplinární dialog mezi vědeckými i uměleckými obory. Důraz na svobodnou komunikaci ve vědě, výzkumu a umění se projevuje i v otevřené komunikaci fakulty s veřejností formou speciálních cyklů prezentujících dobrodružství vědy i umělecké tvorby ve spolupráci se středními školami, formou univerzity III. věku i ve „dnech vědy“ na Slezské univerzitě.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě je moderní a dynamická vzdělávací instituce se širokou nabídkou profesně i akademicky orientovaných studijních oborů. Neodmyslitelnou součástí magisterského a doktorského studia je zapojení studentů do vědeckovýzkumných a uměleckých aktivit na špičkové národní i mezinárodní úrovni. Úspěšným studentům jsou nabízeny rozsáhlé možnosti absolvování části studia na zahraničních partnerských institucích. Město Opava nabízí studentům specifickou atmosféru pro studium i společenský život a bohatou nabídku kulturních akcí i možností sportovních aktivit. Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě je uskutečňována řada oborů bakalářského, magisterského i doktorského studia. Na fakultě v aktuálním akademickém roce studuje přes 2600 studentů, výuku zajišťují pracovníci osmi vysokoškolských ústavů a dvou kabinetů.

Kontakt:

Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava

Tel: +420 553 684 625

Vedení fakulty

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. – děkan fakulty
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. – proděkanka pro studijní záležitosti a organizaci
Mgr. Martin Čapský, Ph.D. – proděkan pro vědu a zahraniční styky
RNDr. Pavel Bakala, Ph.D. – proděkan pro informace a rozvoj
PhDr. Petr Vojtal – předseda akademického senátu fakulty
Ing. Mgr. Josef Svoboda – tajemník fakulty

http://www.slu.cz/fpf/cz

Laboratoř robotiky

Laboratoř je možné využít jak pro pedagogické, tak výzkumné aktivity.

Vybavení laboratoře robotiky

HW:

  • sestava mini automotivních robotů Khepera I a II s příslušenstvím pro experimenty na stole, Celý příspěvek

Audiolaboratoř Ústavu fyziky

Audiolaboratoř slouží k výuce i k samostatné práci se zvukem, a to jak na teoretické, tak na praktické úrovni. Učebna je vybavena reprosoustavou, mixážním pultem, elektronickými klávesami a výpočetní technikou, která je osazena softwarem pro zpracování zvuku. Celý příspěvek