Institut tvůrčí fotografie

Institut tvůrčí fotografie se v roce 1990, po dvaceti letech působení při Svazu českých fotografů, stal součástí nově zakládané Slezské univerzity v Opavě – historickém centru české části Slezska. Následovaly nejradikálnější změny v jeho dosavadní historii – došlo k výraznému rozšíření počtu pedagogů i studentů, do studijních programů bylo začleněno mnoho nových předmětů, vybudoval se ateliér, temné komory, počítačová učebna a odborná knihovna, navázaly se intenzivní zahraniční kontakty.

Odborné zaměření:

  • Výstavní i publikační činnost
  • Expozice předních českých i zahraničních fotografů
  • Vydávaní bulletinů
  • Internetový časopis www.photorevue.com
Nabízené služby:
  • Super Coolscan 9000 ED – výhodou je použitý nový pokrokový algoritmus pro zpracování barevných negativů, vyšší rychlost skenování – umožňuje postavení na špici v oblasti profesionální práce se statickým obrazem.
  • Digitalizacieskenování diapozitivů a negativů, převod starých snímků na digitální fotografie uložené na CD nebo DVD.
  • Skener Epson Perfection V700 Photo disponuje systémem dvojitého objektivu Epson spojeného s technologiemi DIGITAL  ICE™ nabízí výjimečnou kvalitu skenování filmů a fotografií.

Dnes má z šesti vysokoškolských pracovišť v České republice, poskytujících specializované studium fotografie (fotografii je možno také studovat v Praze na FAMU, Vysoké škole uměleckoprůmyslové a Akademii výtvarných umění, v Ústí nad Labem na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati) daleko největší počet studentů – kolem 120 v bakalářském studiu a zhruba 20 v následném magisterském studiu, otevíraném jednou za dva roky pro nejtalentovanější studenty. ITF poskytuje výhradně takzvané kombinované studium. To spojuje běžnou formu externího studia s pravidelně pořádanými třídenními konzultacemi, kde probíhají přednášky, semináře, besedy s hosty i výstavy, s korespondenčním studiem (studenti mohou posílat své práce pedagogům k písemnému hodnocení) a řadou dlouhodobých fotografických projektů a krátkodobých workshopů. Zatímco v řadě uměleckých oborů není externí studium obvyklé, ve fotografii, kde studenti většinou zpracovávají sami zadané úkoly, existuje tato forma na řadě zahraničních škol. Vysokoškolskou kvalifikaci tak mohou získat i už zavedení profesionální fotografové, kteří by si z různých časových nebo rodinných důvodů nemohli dovolit navštěvovat denní studium. K těm, kdo tuto formu studia na ITF výrazně podporovali při různých jednáních na Ministerstvu školství a v Akreditační komisi vlády České republiky, patřil zakladatel katedry fotografie na pražské FAMU prof. Ján Šmok.

Studijní program na ITF je velmi univerzální. Jeho absolventi by měli v praxi dobře zvládnout všechny hlavní oblasti fotografie, dobře se orientovat ve fotografické a počítačové technice, dějinách fotografie, dějinách výtvarného umění a dalších teoretických předmětech a také by měli být schopni o fotografii fundovaně mluvit a psát. Zatímco v nižších ročnících převládají povinná cvičení, ve vyšších ročních se každý student může postupně specializovat na výtvarnou fotografii, reportážní a dokumentární fotografii či na široké spektrum užité a reklamní fotografie. Důležité místo ve studijním programu mají tzv. klauzurní práce, menší výstavní soubory na volné téma, v nichž posluchači mají prokázat svůj talent a autorský rukopis. Na závěr bakalářského i magisterského studia probíhají komplexní zkoušky z dějin a teorie fotografie a obhajoby praktických i teoretických diplomových prací. Na rozdíl od mnohých jiných uměleckých škol, kde k obhajobám stačí odevzdat několikastránkovou explikaci praktického díla, se na Institutu tvůrčí fotografie podobně jako na katedře fotografie FAMU vyžadují obsáhlé diplomové teoretické práce z dějin a teorie fotografie, v nichž studenti musí samostatně vypracovat např. monografii českého nebo zahraničního fotografa, vystihnout vývoj některého druhu fotografie ve vymezeném časovém období nebo v určitém regionu či fundovaně zpracovat nějaký problém z teorie fotografie apod. Většina magisterských prací má rozsah kolem sta stran vlastního textu, existují však i práce podstatně rozsáhlejší. Ve svém souhrnu představují mimořádně cenný příspěvek k historii i teorii fotografie, který je přístupný širokému okruhu zájemců nejenom ve fakultní knihovně v Opavě, ale i v knihovně Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a v některých případech i na internetových stránkách www.itf.cz. Ani většina praktických diplomových prací nezůstává skryta ve školním archivu, ale je představována na mnoha výstavách, které ITF pořádá.

Pedagogický sbor má osm kmenových pedagogů, mezi nimiž je jeden profesor (vedoucí Institutu Vladimír Birgus, který vyučuje především dějiny fotografie, současnou fotografii
a barevnou dokumentární fotografii a vede semináře kritiky fotografie), dva docenti (Aleš Kuneš, vyučující zátiší, intermediální tvorbu, teorii fotografie a fotografickou ilustraci,
a Jindřich Štreit, jenž vede cvičení z dokumentární fotografie, podílí se na výuce dějin výtvarného umění a vede některé dlouhodobé projekty z dokumentární fotografie) a pět odborných asistentů (Pavel Mára učí barevné skladebné postupy, reklamní fotografii, ateliérová cvičení a barevnou výtvarnou fotografii, Václav Podestát se specializuje na subjektivní dokument, Tomáš Pospěch vyučuje stavbu a skladbu fotografického obrazu
a některé části dějin výtvarného umění a současného výtvarného umění, a zástupce vedoucího Jiří Siostrzonek, jenž přednáší dějiny výtvarného umění v prvních dvou ročnících a dále psychologii umění a základy sociologie). Nezastupitelné místo na ITF má čtrnáct externích pedagogů, mezi nimiž jsou přední fotografové různých generací (např. Jan Pohribný, Jiří Turek, Evžen Sobek, Blanka Chocholová, Antonín Braný), stejně jako odborník v oblasti techniky fotografie (Petr Velkoborský), typografie a užité grafiky (Otakar Karlas), digitální fotografie (Jiří Votýpka) nebo internetu (Michal Kubíček). Menší spokojenost než úroveň pedagogického sboru vyvolává technické vybavení ateliérů a laboratoří, které má ještě daleko k ideálu zejména v oblasti digitální fotografie. I tady se však situace postupně zlepšuje. Výrazné zlepšení by mělo nastat, až ITF získá několik místností pro další ateliér, pracovnu pro digitální fotografii i samostatnou odbornou knihovnu se studovnou.

O ITF se mnohdy tvrdí, že jeho studijní program akcentuje dokumentární fotografii. Příčinou je zřejmě několik výrazných dokumentaristů v řadách pedagogů, dlouhodobé projekty Lidé Hlučínska 20. století, Zlín a jeho lidé a Ex oriente lux, v nichž dokumentární fotografie dominovala, i mnoho dokumentárně a reportážně zaměřených absolventů a studentů (z těch, kteří se v posledních letech výrazněji prosadili, například Jiří Křenek, Evžen Sobek, Tomáš Pospěch, Miroslav Němeček, Vít Šimánek, Martin Popelář, David Boukal, Martin Stránský, Josef Horázný, Martin Štěrba, Martin Říha, Lenka Šavrdová, Jozef Ondzik, Lucia Nimcová, Andrej Balco, Piotr Szymon, Grzegorz Dabrowski, Rafal Milach, Grzegorz Klatka, Pawel Supernak aj.). Je pravda, že dokumentární fotografie patří k silným stránkám ITF a do Opavy přitahuje například mnoho studentů ze Slovenska a z Polska, kde se jí vysoké školy s výukou fotografie příliš nevěnují, ale obdobné úspěchy má ITF i v řadě jiných oblastí fotografie, např. aktu a portrétu (Dita Pepe, Jiří Štencek, Jolana Havelková, Karel Špoutil, Filip Habart, Jan Branč, Jan Tabery, Branislav Boba, Jakub Dabrowski aj.), klasické i experimentální výtvarné fotografie (Igor Šefr, Vojtěch Sláma, Barbora Kuklíková, Petra Benešová, Barbora Krejčová, Katarina Hanová, Miloš Vorel, Jan Horník, Marek Hrubý, Andrzej Górski), fotografických plakátů (Magdalena Bartkiewicz) apod. Značné rezervy zůstávají ve výsledcích například v oblasti módní a reklamní fotografie či digitální fotografie, to je ovšem slabá stránka většiny českých fotografických škol i české fotografie vůbec.

K úspěchům ITF naopak patří dobré uplatnění většiny absolventů v praxi – mnozí z nich pracují jako fotografové ve svobodném povolání nebo v různých reklamních agenturách, jako fotoreportéři deníků a časopisů (např. Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Instinkt, Xantypa, Gazeta Wyborcza, Polityka) nebo jako pedagogové vysokých a středních škol s výukou fotografie (jde např. o univerzity ve Zlíně, Ústí nad Labem a Trnavě, Fakultu výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně, Akademii výtvarných umění v Katovicích, Státní vysokou školu divadelní, filmovou a televizní v Lodži, Střední uměleckou školu v Ostravě, kde celý pedagogický sbor oddělení fotografie tvoří absolventi ITF aj.), několik se jich věnuje i kurátorské práci a historii fotografie. Studenti ITF získali mnoho významných ocenění – třeba Evžen Sobek obdržel Grand prix v mezinárodní soutěži mladých fotografů Mio Photography v Ósace, kde měl i autorskou výstavu, ve stejné soutěži získal Rafal Milach 2. a Martin Říha
3. cenu, Ditě Pepe-Hornsteinerové a Janu Vacovi byla v Německu udělena cena Kodaku pro mladé fotografy a samostatně vystavovali na veletrhu Photokina v Kolíně nad Rýnem, Jiří Křenek získal v soutěži Czech Press Photo grant primátora hlavního města Prahy, Jozef Ondzik a Lucia Nimcová obdrželi grant Institutu pro veřejné otázky v Bratislavě apod.

Výuka na ITF zatím probíhá jen v češtině, mezi minulými i současnými posluchači ITF bychom však, kromě početných skupin studentů ze Slovenska (ve školním roce 2002/2003 to bylo 19 posluchačů) a z Polska (celkem 20 studentů), našli i menší skupiny a jednotlivce z Německa, Itálie, Irska, Francie, Švýcarska, USA, Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Chorvatska a Srbska, kteří česky uměli nebo se naučili. Nejužší kontakty ze všech zahraničních škol má ITF s katedrou fotografie na Akademii výtvarných umění v Poznani, která ze značné míry převzala studijní program ITF ve vlastním dálkovém studiu. S touto školou podepsala Slezská univerzita v roce 2002 dohodu o spolupráci, která dovršila dosavadní intenzivní vzájemné návštěvy skupin pedagogů a studentů i výměny studijních materiálů a výstav (např. v bývalém císařském zámku v Poznani proběhla řada individuálních výstav pedagogů, studentů i absolventů ITF, loni se tam uskutečnila repríza velké přehlídky tvorby všech pedagogů ITF, práce poznaňských studentů byly zase představeny ve Slezském zemském muzeu v Opavě, v ostravské galerii Opera byla uvedena retrospektiva zakladatele poznaňské katedry fotografie prof. Stefana Wojneckého). Pedagogové ITF často vedou v zahraničí fotografické dílny a vystupují na fotografických kongresech a sympoziích nebo pracují jako kurátoři fotografických výstav, v zahraničí byla vydána řada jejich knih.

Institut tvůrčí fotografie má ze všech českých fotografických škol nejrozsáhlejší výstavní i publikační činnost. Už mnoho let připravuje program fotografických výstav v Galerii Opera v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, kde uvádí expozice předních českých i zahraničních fotografů (např. René Burri, Martin Parr, Paul den Hollander, Martin Kollár, Andrej Bán, Josef Koudelka, Václav Chochola, Miloň Novotný, Dana Kyndrová, Jan Šibík), tematické výstavy (Hořká léta – Evropa 1939–1947 očima českých fotografů, Česká fotografie 90. let, Letem českým světem, Mladá slovenská fotografie) i přehlídky prací svých studentů. Od letošního roku obdobným způsobem připravuje program v Kabinetu fotografie Domu umění v Opavě. Uspořádal rovněž mnoho dalších výstav, např. na Měsících fotografie v Bratislavě, Moskvě a Kyjevě, na Mezinárodních fotografických dnech v Hertenu nebo v různých muzeích a galeriích v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích, Chebu, Würzburgu, Mnichově, Cáchách, Paříži, Popradu, Katovicích, Wroclawi, Bialystoku, Vilniusu, Kaunasu i jinde. Vydává také řadu skript (nejnověji například Čítanku z teorie fotografie, sestavenou Alešem Kunešem a Tomášem Pospěchem), bulletin Listy o fotografii, jenž přináší řadu materiálů z historie a současnosti fotografie, teorie fotografie nebo fotografické pedagogiky a je distribuován i na Slovensku a v Polsku, a internetový časopis www.photorevue.com, publikující aktuální recenze výstav a knih, rozsáhlejší teoretické stati i některé studentské seminární práce. To vše přispívá k tomu, že Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě patří k zavedeným a respektovaným fotografickým školám a že se o něm ví i daleko za hranicemi České republiky.

Kontakt:

Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Institut tvůrčí fotografie
Bezručovo nám. 13
746 01 Opava

Prof. PhDr. Vladimír Birgus – vedoucí institutu
Tel: + 420 603 892 886
http://www.itf.cz/
E-mail: vlbirgus@volny.cz