Ústav fyziky

Ústav fyziky je od roku 1991 součástí Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a nabízí studium teoretické i aplikované fyziky v rámci bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Výuka je provázána s vědeckými aktivitami Ústavu a studentům teoretických oborů je umožněno zapojit se do špičkového výzkumu na mezinárodní úrovni. U oborů aplikované fyziky je kladen důraz na propojení mezi fyzikální teorií a moderními technologiemi.

Mezi poskytované bakalářské obory studia patří Astrofyzika, Monitorování životního prostředí, Počítačová technika a její aplikace a od akademického roku 2009/2010 také nový obor Multimediální techniky. V rámci magisterského studijního programu lze na ÚF studovat obory Teoretická fyzika a Učitelství fyziky-matematiky pro SŠ. Dále Ústav nabízí možnost doktorského (Ph.D.) studia v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika. Absolventi magisterského studia mohou vykonat státní rigorózní zkoušku v oblasti teoretické fyziky a získat titul doktor přírodních věd (RNDr.). Vedle výše zmíněných vzdělávacích činností se Ústav spolupodílí na celoživotním vzdělávání formou přednášek Univerzity třetího věku.

Součástí studia je možnost zahraničních stáží. Erasmus a jiné výměnné programy umožňují studentům i zaměstnancům ÚF strávit semestr na jedné ze zahraničních partnerských institucí v Anglii, Švédsku, Německu, Itálii, Slovinsku, Turecku či jiné zahraniční zemi.

Jak již bylo zmíněno v úvodním odstavci, pedagogické aktivity Ústavu jsou neoddělitelně spjaty s vědeckou činností na poli teoretické i aplikované fyziky. Ta se v oblasti teoretické fyziky zabývá teorií gravitace, teorií elementárních částic, kvantovou teorií pole a jejich aplikacemi v astrofyzice a kosmologii, dále pak kvantovou fyzikou molekul a jejich aplikacemi. Výzkum je soustředěn na elektromagnetické procesy silně interagujících částic, inflační kosmologii, chování částic a polí v okolí relativistických kompaktních objektů (černých děr, neutronových hvězd a bílých trpaslíků) a v neposlední řadě také na teorii akrečních disků, která mimo jiné vysvětluje chování kvazarů a aktivních galaktických jader. Nedílnou součástí výzkumu jsou také počítačové implementace numerických metod, statistického zpracování dat a realistických fyzikálních simulací.

V experimentální fyzice se výzkum zaměřuje v oblasti optiky a optoelektroniky na interferometrii a holografii. V oblasti ionizujícího záření pak na detekci a dozimetrii, migraci radionuklidů ve složkách životního prostředí a na softwarovou i hardwarovou realizaci monitorovacích systémů.

V současné době je ÚF řešitelem několika grantových projektů v oblasti relativistické fyziky
a astrofyziky, částicové astrofyziky a kvantové subjaderné fyziky. Zmíněné projekty jsou realizovány ve spolupráci s Akademií věd ČR, Univerzitou Karlovou v Praze a Českým vysokým učením technickým v Praze. Relevantní vědecké výstupy jsou publikovány ve významných impaktových časopisech a výsledky práce jsou prezentovány na prestižních mezinárodních konferencích. Ústav rovněž úzce spolupracuje s řadou významých zahraničních vědeckých pracovišť například v Polsku, Francii, Švédsku, Dánsku, Anglii, Itálii a USA.

Relativistická astrofyzikální skupina tvořená vědeckopedagogickými pracovníky a studenty ÚF každoročně pořádá již tradiční workshop RAGTime věnovaný problémům současné relativistické astrofyziky zaměřené na fyziku černých děr a neutronových hvězd. V rámci workshopu se uskutečňují cenná setkání s předními představiteli světové astrofyzikální komunity.

Odborné zaměření:

 • Vědecká činnost v oblasti teoretické fyziky – teorie gravitace, teorie elementárních částic, kvantová teorie pole a jejich aplikace v astrofyzice a kosmologii.
 • Vědecká činnost v oblasti kvantové fyziky molekul, elektromagnetických procesů silně interagujících částic, inflační kosmologii, chování částic a polí v okolí relativistických kompaktních objektů (černých děr, neutronových hvězd a bílých trpaslíků), teorii akrečních disků, která mimo jiné vysvětluje chování kvazarů a aktivních galaktických jader. Nedílnou součástí výzkumu jsou také počítačové implementace numerických metod, statistického zpracování dat a realistických fyzikálních simulací.
 • Výzkum v oblasti optiky a optoelektroniky je zaměřen na interferometrii a holografii. V oblasti ionizujícího záření pak na detekci a dozimetrii, migraci radionuklidů ve složkách životního prostředí a na softwarovou i hardwarovou realizaci monitorovacích systémů.

Nabízené služby:

 • Audiolaboratoř
 • Laboratoř atomové a jaderné fyziky
 • Laboratoř mechaniky a molekulové fyziky/elektřiny a magnetismu
 • Laboratoř elektroniky
 • Laboratoř optiky
 • Laboratoř počítačových simulací
 • Laboratoř praktika školních pokusů
 • Laboratoř monitorování životního prostředí
 • Multimediální učebna
 • Počítačová učebna

Kontakt:

Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Ústav fyziky
Bezručovo nám. 13
746 01 Opava

Tel: +420 553 684 292

RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D. – vedoucí ústavu

http://www.physics.cz
E-mail: stanislav.hledik@fpf.slu.cz

Audiolaboratoř Ústavu fyziky

Audiolaboratoř slouží k výuce i k samostatné práci se zvukem, a to jak na teoretické, tak na praktické úrovni. Učebna je vybavena reprosoustavou, mixážním pultem, elektronickými klávesami a výpočetní technikou, která je osazena softwarem pro zpracování zvuku. Celý příspěvek