Ústav informatiky

Ústav informatiky byl zřízen k 1. lednu 1998 jako pedagogické a vědecko-výzkumné pracoviště Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě. Aktivity ústavu lze shrnout do následujících kategorií:

 • pedagogicko-výchovná činnost,
 • vědecko-výzkumná činnost,
 • sledovatelská a dokumentační činnost,
 • organizační, osvětová a popularizační činnost.

Pedagogicko-výchovná činnost se soustřeďuje především na zabezpečení výchovy odborníků v oblasti informatiky a výpočetní techniky na bakalářském a magisterském stupni vysokoškolské výuky a na odbornou garanci úvodních informatických bloků pro jiné studijní programy. Kromě toho ústav organizuje jiné formy studia a kurzů, určené zájemcům, kteří již mají ukončené jiné než informatické vysokoškolské studium, především středoškolským učitelům, kteří mají zájem o rozšíření své aprobace o informatiku. V rámci výchovné práce je věnována pozornost zejména odborné a vědecké práci s talentovanými studenty.

Vědecko-výzkumná činnost členů ústavu se zaměřuje na oblast teoretické informatiky (zejména na teorii formálních jazyků a automatů a na teorii gramatických systémů), umělé inteligence a umělého života (včetně umělých neuronových sítí, genetických algoritmů, fuzzy přístupů a umělé evoluce) a její aplikace (především při tvorbě znalostních systémů a při programování robotů a jejich společenstev), na oblast nestandartních (zejména emergentních a molekulárních) výpočtů a na oblast informační vědy (včetně počítačového zpracování přirozeného jazyka). Pro vědeckou práci členů ústavu, studentů a hostů FPF SU je k dispozici v podmínkách ČR unikátní laboratoř pro robotické experimenty s několika robotickými platformami a příslušným emulačním softwarem. Výsledky vědecké práce jsou publikovány v prestižních mezinárodních časopisech a referovány na významných mezinárodních konferencích. Mnoho z nich má významnou mezinárodní citační odezvu.

Sledovatelská a dokumentační činnost je zaměřena na oblasti, ve kterých jsou pracovníci ústavu pedagogicky a/nebo vědecky aktivní. Ústav předplácí několik stěžejních mezinárodních časopisů (některé jako jediné pracoviště v ČR) a soustavně rozšiřuje svůj informační fond o nové knižní a multimediální tituly zapadající do jeho pedagogického a vědecko-výzkumného profilu.

Organizační, osvětová a popularizační činnost pracovníků ústavu se soustřeďuje na:

 • členství v redakčních radách mezinárodních časopisů Acta Cybernetica, Computing and Informatics, Grammars, Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence a Neural Network World,
 • působení v přípravných a programových výborech řady vědeckých konferencí a jiných typů profesionálních setkání (např. European Conference on Artificial Life – ECAL 2005, European Conference on Cognitive Science, International Conference on Computational Cybernetics – ICCC 2005, atd.),
 • poskytování rozhovorů a zpracovávání příspěvků pro prostředky masové informace (televizní a rozhlasové programy, časopisy, přednášky pro laickou veřejnost),
 • autorství vědecko-popularizační a jiné literatury určené pro širší veřejnost.

Kolektiv sestávající z pracovníků Ústavu informatiky FPF SU je od roku 2002 členem Evropského konsorcia pro molekulární počítání (EMCC).

Odborné zaměření:

 • Teorie formálních jazyků a automatů, gramatické systémy
 • Modelování systémů s využitím přístupů umělé inteligence
 • Neuronové sítě, fuzzy systémy, fuzzy-neuronové sítě
 • Robotika, digitální zpracování a analýza obrazu
 • Dig. komunikace v medicíně (DICOM)

Nabízené služby:

 • Distribuovaná virtuální laboratoř počítačových sítí, připravená společně s VŠB TU Ostrava v rámci projektu FR Cesnet 213/2006.
 • CCNA Laboratoř
 • Otevřená laboratoř síťových technologií a systémů
 • Marketingová laboratoř

HW:

 • Sestava mini automotivních robotů Khepera I a II s příslušenstvím pro experimenty na stole,
 • Stůl pro robotické experimenty,
 • 2x Koala automotivní robot s kamerami a příslušenstvím umožňující stereovidění
  a robotické experimenty,
 • 3x renderovací karty pro RT aplikace především v medicíně a 3D modelování,
 • 5x PC,
 • 1x 8 jádrový dvouprocesorový server,
 • 1x laserová tiskárna,
 • 1x kvadrucopter s vybavením + elektronika,
 • 1x koaxiální heli s vybavením,
 • 2x bezdrátová PAL kamera,
 • Drobné nářadí pro elektrotechniku.

SW:

 • WEBOTS – robotické simulace,
 • MATLAB síťová licence – vědecko-technické výpočty.

Kontakt:

Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Ústav informatiky
Bezručovo náměstí 1150/13
746 01 Opava

Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. – vedoucí ústavu
E-mail: alica.kelemenova@fpf.slu.cz
Tel:+420 553 684 362

Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
E-mail: petr.cermak@fpf.slu.cz
Tel: +420 553 684 372

ÚI – www

Laboratoř robotiky

Laboratoř je možné využít jak pro pedagogické, tak výzkumné aktivity.

Vybavení laboratoře robotiky

HW:

 • sestava mini automotivních robotů Khepera I a II s příslušenstvím pro experimenty na stole, Celý příspěvek