Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Hluboké společenské proměny, které se začaly v naší zemi odvíjet od konce roku 1989, podnítily široké občanské iniciativy a daly vzniknout i přirozenému úsilí obohatit severovýchodní Moravu a Slezsko s jejich silným ekonomickým potenciálem, ale omezeným zastoupením vysokých škol, o nové fakulty, které by přispěly k pestřejším možnostem vysokoškolského studia v regionu. Významnou okolností vzniku SU OPF v Karviné se stala transformace centrálně plánované ekonomiky v ekonomiku tržní (sociálně tržní) a v té souvislosti potřeba vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro sféru marketingu, managementu i pro sféru sociální politiky a přestavbu veřejné správy.

Iniciativa řady pedagogických a vědeckovýzkumných pracovníků z regionu, podpora místních a oblastních orgánů státní správy, podniků i pochopení ze strany představitelů Masarykovy univerzity v Brně a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze vyústily po mnoha jednáních v rozhodnutí Akademického senátu MU ze 17. září 1990 založit Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné (spolu s Filozofickou fakultou v Opavě), nejprve v rámci Masarykovy univerzity, a v potvrzení OPF Akreditační komisí vlády ČR dne 23. října téhož roku. Karvinská i opavská fakulta se vyvíjely ve svazku Masarykovy univerzity a za její významné pomoci do 28. října 1991, kdy byl dovršen proces ustavení Slezské univerzity se sídlem v Opavě a obě fakulty se staly její součástí.

Fakulta přikročila k vydávání recenzované ediční řady Acta Academica Karviniensis. Acta slouží ke zveřejňování vědeckých a odborných statí pracovníků SU OPF i jiných autorů, převážně z vysokých škol, se kterými fakulta spolupracuje. Druhou ediční řadou je řada monografií zejména pedagogoů SU OPF Acta Oeconomica. Trvalé místo v ediční činnosti získaly rovněž sborníky z konferencí pořádaných fakultou, učební texty i jiné studijní materiály.

V rámci ČR rozvinula fakulta rozsáhlou spolupráci s pracovníky a pracovišti Vysoké školy ekonomické v Praze, Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě, Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně, s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě, Univerzitou Matěja Bela v Banské Bystrici i s dalšími vysokými školami v ČR a na Slovensku. Oboustranně užitečné jsou však i kontakty s vysokými školami v zahraničí. Fakulta spolupracuje rovněž s podnikatelskou sférou, zejména na úseku bankovnictví, průmyslu a obchodu, s orgány a institucemi veřejné správy a sociální péče.

V současnosti má fakulta okolo 4000 posluchačů. Pedagogický sbor tvoří více než stovka učitelů a vědeckých pracovníků. Počet absolventů magisterského studia přesáhl od začátku existence SU OPF 2700 osob, počty absolventů bakalářského studia dospěly k hranici 1700 osob. V současné době zajišťuje výuku na SU OPF třináct kateder: katedra ekonomie, katedra marketingu, katedra managementu a podnikání, katedra logistiky, katedra cestovního ruchu, katedra financí, katedra účetnictví, katedra matematických metod v ekonomii, katedra informatiky, katedra práva, katedra společenských věd, katedra cizích jazyků a komunikace, katedra tělovýchovných a sportovních aktivit.

Fakulta je zaměřena na vzdělávání odborníků v ekonomických, finančních, sociálních a správních studijních oborech i oborech zaměřených na informatiku v ekonomii a nabízí ucelený třístupňový systém vzdělání od bakalářských (titul Bc.) přes navazující magisterské (titul Ing.) po doktorské (titul Ph.D.) studijní programy. Studium probíhá v prezenční a kombinované formě, některé ze studijních oborů lze studovat formou e-learningu. Fakulta nabízí studijní programy jako Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika, Gastronomie, hotelnictví a turismus. V doktorském studijním programu pak program Ekonomika a management. Ve vzdělávacím procesu klade důraz na dosažení hluboké odbornosti v jednotlivých studijních oblastech, na jejich širokou jazykovou vybavenost a v neposlední řadě dostatečné praktické zkušenosti získávané odbornou praxí po dobu výuky v českých a zahraničních podnicích a institucích.

Fakulta si vytvořila za poměrně krátkou dobu své existence příznivou výchozí pozici pro další růst a zvýraznění svého postavení. Hlavním záměrem fakulty je poskytovat kvalitní vysokoškolské vzdělání, zvyšovat kvalifikaci vyučujících a rozvíjet vědeckovýzkumnou činnost i informační zázemí fakulty. Chce být fakultou dobře prosperující, i nadále srovnatelnou s předními vysokoškolskými institucemi doma a v zahraničí, harmonicky a vyváženě prohlubující kvalitu práce ve všech rovinách své činnosti.

Kontakt:

Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40  Karviná

Tel: +420 596 398 111
Fax: +420 596 312 069

http://www.slu.cz/opf

Distribuovaná virtuální laboratoř počítačových sítí

Laboratoř počítačových sítí je připravená společně s VŠB TU Ostrava v rámci projektu FR Cesnet 213/2006. Tato laboratoř je provozována ve dvou implementacích – na VŠB a na SU OPF s tím, že bezpečnostní část je implementována pouze v Ostravě. Oprávnění studenti a uživatelé mohou laboratoř využívat pro konfiguraci virtuálních distribuovaných sítí. Celý příspěvek