Fakulta aplikované informatiky

Fakulta aplikované informatiky (FAI) byla zřízena k 1. 1. 2006 transformací existujícího Institutu řízení procesů a aplikované informatiky (IRPI) při Fakultě technologické. Tento institut byl zřízen v první polovině roku 2004 a vznikl restrukturalizací Institutu informačních technologií. Základem zmiňovaných institutů byl Ústav (dříve katedra) automatizace a řídicí techniky, který na Fakultě technologické v té době existoval již více než 14 let (Katedra automatizace vznikla 1. 9. 1986).

Odborné zaměření:

 • Aplikace moderních metod automatického řízení na řešení problémů řízení spojitých lineárních a nelineárních technologických procesů.
 • Řešení decentralizovaných monitorovacích a řídicích systémů na bázi mikropočítačů a průmyslových počítačů. Modelování a řízení reálných technologických procesů.
 • Přístrojová technika, snímání neelektrických veličin, zpracování signálu. Aplikace metod umělé inteligence v oblasti řízení technologických procesů a softwarové inženýrství.

Nabízené služby:

 • Využití přístrojového vybavení fakulty
 • Služby Vědecko-technického parku ICT
 • Služby poskytované regionálním výzkumným centrem CEBIA-Tech
  • Bezpečnostní výzkum
   • Vývoj malých mobilních datových a telekomunikačních sítí pro zásahové jednotky
   • Systém pro detekci a analýzu nebezpečných látek s využitím THz frekvencí
   • Vývoj technických postupů pro ochranu elektronických systémů proti rušení vnějšími i vnitřními elektromagnetickými poli
  • Aplikace inženýrské informatiky
   • Grid computing a aplikace metod umělé inteligence (např. vývoj algoritmů pro bezpečnou komunikaci a skladování dat pomocí deterministického chaosu, aj.)
   • Inteligentní výrobní systémy (např. testování fyzikálních vlastností komponentů, vstřikování plastů, apod.)
   • Inteligentní budovy (optimalizace spotřeb energií, aj.)
   • Embedded systémy (zejm. adaptivní a robustní algoritmy v řízení procesů).
  • Alternativní zdroje energie
   • Inovativní technologie výroby bionafty a glycerinu z odpadních tuků a olejů ve stádiu průmyslových zkoušek splňující požadavky ekonomické udržitelnosti, standardizované kvality produktů a tzv. čistých technologií
   • Technologie nabízí řešení zejména pro menší firmy k efektivnímu využití odpadních tuků a olejů, firmy zabývající se zpracováním glycerinu, výrobou bionafty z klasických i alternativních surovin či využívající dieselové výrobní jednotky
  • Pořádání vzdělávacích kurzů v rámci Celoživotního vzdělávání
  • Pořádání mezinárodních i národních konferencí (např. Principia Cybernetica, Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací, BTSM, Pragoalarm, aj.)

Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce

Spolupráce s významnými průmyslovými partnery v ČR – UNIS, a.s., Siemens s.r.o., TAJMAC-ZPS, a.s., NWT Computer s.r.o., United Energy, a.s., Cutisin s.r.o., Z.L.D. s.r.o., T-SOFT a.s., Barum Continental spol. s r. o., Merten Czech s.r.o., EVEKTOR spol. s r.o., Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky a další.

Významné VaV počiny v kooperaci se zahraničními subjekty, např. EUROHEAT@POWER, Belgie, GET/INT Institut National des Telecommunicatons, Handicom Laboratory, Francie, US DA Eastern Regional Research Center, USA, Eccolet Sko A/S, Dánsko, BLC Leather Technology Centre, GB.

Propojení s klastry – NetPo Group Plzeň, členství v ostravském ICT klastru.

Spolupráce s Magistrátem města Zlína (např. projekt „Územní program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší, správní území Zlín – Zlínský kraj“).

Efektivní kooperace s Centrem Transferu Technologií při UTB a zprostředkovaně také s Technologickým centrem AV ČR a Enterprise Europe Network.

Propojení s řadou podniků v oblasti zadávání bakalářských, diplomových i disertačních prací a možností stáží a praxí pro studenty.

Úspěšné řešení projektů GA ČR, resortních programů ministerstev MPO (TANDEM, IMPULS) a MZe, projektů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzkumných záměrů MŠMT, Národního programu výzkumu II, Centra aplikované kybernetiky a projektů rozvoje CESNET.

Mezinárodní projekty rámcových programů EU (RESTORM, i-Camp, PROMOVEO), Socrates/Erasmus (Eric), Lifelong Learning Programmes, EUREKA-EUROSTARS (Lipidiesel).

Prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc., D.h.c. je nositelem the Rolex Award for Enterprise za objev nové technologie pro zpracování kožedělných odpadů.

Stavba Vědecko-technického parku ICT, podpořeno programem Prosperita II, OP Podnikání a inovace.

2011 oficiální zahájení projektu Regionální výzkumné centrum CEBIA-Tech (Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií), podpořeno z OP Věda a výzkum pro inovace.

Kontakt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín

Tel: +420 576 035 221
Fax: +420 576 032 716

Web: http://web.fai.utb.cz
E-mail: dekanat@fai.utb.cz