Ústav matematiky

Ústav matematiky má v současné době 20 akademických pracovníků, z toho 4 docenty. Navíc zde působí také 3 externí pracovníci.

Ústav zajišťuje výuku základních matematických disciplín pro všechny studijní obory na Fakultě technologické (FT), Fakultě managementu a ekonomiky (FaME) a Fakultě aplikované informatiky (FAI). Důraz je kladen především na výuku matematiky, algebry a geometrie, matematické statistiky, aplikačního softwaru, aplikované statistiky a informatiky a statistiky pro ekonomy. Ústav se podílí na přípravě doktorandů ke zkoušce z matematiky, která prohlubuje jejich teoretické znalosti v rámci postgraduálního studia na FT a FAI.

Historické kořeny dnešního ústavu matematiky sahají až k samým počátkům existence UTB. V 60. letech stál tehdejší kabinet matematiky a fyziky při vzniku detašovaného pracoviště VUT ve Zlíně a v roce 1969 spolu s ustavením FT oficiálně vznikla i katedra matematiky. Postupem let, v závislosti na rozšiřování studijních oborů, se katedra matematiky rozrůstala a zajišťovala výuku matematiky všech technických a později i ekonomických oborů. V době vzniku UTB (2001) ústav matematiky zůstal pod FT. V roce 2006 se ústav matematiky stal součástí nově vzniklé FAI a obstarává výuku matematických předmětů na všech fakultách UTB.

Vědecko-výzkumné zaměření:

 • Algebraické struktury
 • Diferenciální rovnice
 • Univerzální algebra, teorie svazů
 • Numerická matematika – metoda konečných prvků
 • Statistika
 • Modelování úloh mechaniky kontinua, výpočtové modely a aplikace
 • Nelineární úlohy, variační rovnice a nerovnice
 • Matematické modelování zpracovatelských procesů biopolymerů
 • Optimalizace – optimální navrhování a řízení úloh mechaniky
 • Modelování svázaných polí
 • Množinovo-hodnotová analýza
 • Selektory multifunkcí a jejich spojitostní vlastnosti
 • Spektra uranu v alkali-alumino-fosfátových sklech
 • Skleněná optická vlákna
 • E-learning
 • Pololineární diferenciální a diferenční rovnice
 • Difúzní úlohy v aplikovaném výzkumu
 • Optimalizace, optimální navrhování a řízení úloh mechaniky

Nabízené služby:

 • Analýzy a ověřování korektnosti navržených matematických a mechanických modelů.
 • Statistika (biostatistika) – zpracování a vyhodnocování výsledků za použití programu Statistica 9.
 • Zpracování návrhů matematických a výpočtových modelů pro řešení úloh mechaniky, vč. numerické realizace.

Technologické, přístrojové a SW vybavení:

 • Výpočetní technika
 • Software:
  • Mathematica
  • webMathematica
  • Statistica 9
  • Form – Vyhodnocování přijímacího řízení (licence)

Konkurenční výhody:

Reference:

 • University of Auckland (NZ)
 • Culcata University (IND)
 • Indian Statistical Institute, Culcata (IND)
 • University of Kaliany (IND)
 • Graz University (AUT)
 • STU v Bratislavě (SVK)
 • Žilinská univerzita, Fakulta speciálního inženýrství (SVK)
 • UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
 • Interní oddělení Kroměřížské nemocnice, a.s.

Kontakt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Ústav matematiky
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín

RNDr. Jan Ostravský, CSc. – vedoucí ústavu

Tel: +420 576 035 004

http://web.fai.utb.cz/?id=0_2_4&iid=0&type=0&lang=cs
E-mail: ostravsky@fai.utb.cz