Fakulta technologická

Fakulta technologická reprezentuje více než čtyřicetiletou tradici vysokého školství ve Zlíně.

Její tradice byla založena již v roce 1960, kdy bylo ve Zlíně zřízeno vysokoškolské pracoviště při n. p. Svit, které spadalo pod záštitu Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě. Od roku 1963 se stala součástí jedné z nejstarších vysokých škol v Evropě – Vysokého učení technického v Brně. Samotná Fakulta technologická ve Zlíně s nosným studijním oborem Technologie kůže, plastů a pryže byla zřízena k 15. 4. 1969, čímž byl položen základní kámen nové univerzity. Fakultu technologickou, z níž se budoucí univerzita zrodila, však na této cestě čekalo ještě dlouhých 32 let.

Důležitými kroky vedoucími později ke zrodu nové univerzity bylo založení několika institutů, z nichž se postupem času vyvinuly fakulty nově vznikající univerzity. Prvním byl Institut managementu a ekonomiky (1992), z něhož vznikla v roce 1995 Fakulta managementu a ekonomiky. Dalším byl Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací (1997), jež se stal základem pro budoucí Fakultu multimediálních komunikací, ustanovenou v roce 2002. Z Institutu řízení procesů a aplikované informatiky (2001) byla 1. 1. 2006 zřízena čtvrtá fakulta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky.

Za dobu své existence vychovala Fakulta technologická stovky odborníků specializovaných na technologii kůže, plastů a pryže. Postupně přibývaly další studijní obory jako ekonomika spotřebního průmyslu, automatizované systémy řízení, materiálové inženýrství, technologie životního prostředí, technologie a management, technologie a ekonomika výroby potravin a pedagogika.

V současnosti poskytuje vysokoškolské vzdělání ve studijních oborech bakalářských, magisterských a doktorských a má právo provádět habilitace docentů a jmenovací řízení profesorů. Svým dlouholetým působením významně poznamenala rozvoj města a vzdělanosti regionu a pozvedla jej na město univerzitní. Jako součást Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se fakulta významně zapsala do společenského a kulturního života města a stala se tak jeho samozřejmou a neodmyslitelnou součástí.

Fakulta v číslech

Pokusy o rozvoj vysokoškolského vzdělávání ve Zlíně byly zaznamenány již ve třicátých letech minulého století založením Studijního ústavu firmy Baťa. Snahy o vytvoření vysokoškolských zařízení pokračovaly po druhé světové válce a jejich postupnou realizaci uvádí následující chronologický přehled:

 • 1956 Rozvoj ekonomického vzdělávání je zabezpečován konzultačním střediskem pražské Vysoké školy ekonomické.
 • 1959 Ustaven Pedagogický institut, který se přes krátkou dobu svého trvání (zrušen 1964) velmi pozitivně zapisuje do vývoje základního a vysokého školství v rámci nynějšího zlínského regionu.
 • 1960 Vytvořeno detašované pracoviště Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě provozované v prostorách bývalého Pedagogického institutu. Tím je zahájen poválečný rozvoj technického a technologického vzdělávání.
 • 1963 Dohodou rektorů SVŠT Bratislava a VUT v Brně je detašované pracoviště SVŠT převedeno pod Fakultu strojní VUT v Brně.
 • 15.4.1969 Ustanovena Fakulta technologická ve Zlíně, Vysokého učení technického v Brně se studijním oborem Technologie kůže, plastů a pryže.
 • 1975 – 1985 Na Fakultě technologické jsou vytvořeny obory Ekonomika spotřebního průmyslu, Automatizované systémy řízení a Materiálové inženýrství.
 • 1981 Ve Zlíně je ustavena katedra tvarování strojů a nástrojů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
 • 1990 Katedra tvarování strojů a nástrojů je přeměněna na katedru designu, současně vzniká nový ateliér tvorby prostředí života a práce.
 • 1991 Vzniká ateliér designu obuvi a výrobků z kůže, gumy a plastů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
 • 1992 Katedra ekonomiky spotřebního průmyslu se transformuje na Institut managementu a ekonomiky při Fakultě technologické ve Zlíně, VUT v Brně.
 • 1993 Otevřeny studijní obory Technologie životního prostředí a Technologie a management.
 • 1995 Transformace Institutu managementu a ekonomiky na Fakultu managementu a ekonomiky ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně.
 • 1996 Vzniká katedra reklamní tvorby při Fakultě technologické ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně.
 • 1997 Založen Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací při Fakultě technologické ve Zlíně.
 • 14. 10. 1998 Na podnět Fakulty technologické a pod garancí VUT v Brně zahájeno v Parlamentu ČR jednání o projektu vzniku univerzity ve Zlíně.
 • 19.1. 1999 Fakulta technologická vyhlásila pod garancí Vysokého učení technického v Brně memorandum o zřízení univerzity ve Zlíně.
 • 1999 Fakulta technologická slaví 30. výročí vzniku.
 • 1999 – 2000 Fakulta technologická se významnou měrou podílí na přípravě zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 • 14. 11. 2000 Prezident ČR Václav Havel podepisuje Zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 • 16. 5. 2001 Slavnostní inaugurace Univerzity Tomáše Bati a jejího prvního rektora, prof. Petra Sáhy. Zlín získává univerzitu se dvěma fakultami a stává se tak zásluhou VUT v Brně prostřednictvím Fakulty technologické univerzitním městem.

Výchovně vzdělávací cíl

Fakulta technologická vychovává odborníky v inženýrských oblastech chemických, chemicko-technologických, technologických, procesních, materiálových, potravinářských a řídicích. Absolventům se otevírá široké spektrum uplatnění od provozních technologů, přes vedoucí a řídící funkce až k samostatné podnikatelské nebo vědecké činnosti.

Fakulta technologická neustále modernizuje své dosavadní studijní programy a rozšiřuje jejich nabídku tak, aby odpovídala zájmu studentů,    tak i zájmu jejich budoucích zaměstnavatelů. Ruku v ruce s požadavky trhu práce klade důraz na začleňování ekonomických předmětů do technických    studijních programů. Snaží se tak vycházet vstříc svým absolventům při nacházení jejich budoucího zaměstnání.

Vědecká, výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost

Tato činnost se opírá o projekty grantových agentur, vědeckovýzkumné záměry MŠMT a o velmi kvalitní zázemí doktorského studia. Vědní disciplíny jsou zaměřeny především na chemii a technologii polymerních materiálů, řízení průmyslových procesů a ekonomiku výroby, dále na aplikaci informačních technologií v řízení průmyslové výroby. Významnou roli v jejím vývoji tvoří spolupráce s průmyslem a se za hraničními institucemi.

Mezi historicky nejstarší a dlouhodobé nosné studijní programy patří na Fakultě technologické Chemie a technologie materiálů a Chemické a procesní inženýrství. První z nich je zaměřen především na zpracování přírodních a syntetických polymerů, druhý na softwarové řízení těchto zpracovatelských procesů a jejich optimalizaci. Fakulta v této oblasti dosáhla světově významných vědeckých úspěchů a realizací ve výrobě. Mezi nejvýznamnější z tohoto hlediska patří průmyslová realizace enzymatické hydrolýzy kožedělného odpadu (prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.) a realizace výroby profylaktické obuvi pro diabetiky (doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc.).

Kontakt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
náměstí T. G. Masaryka 275
762 72 Zlín

Tel: +420 57 603 1111
Fax: +420 57 721 0172

www.ft.utb.cz
E-mail: dekanat@ft.utb.cz

Chemická analýza potravin

Ústav technologie a mikrobiologie potravin provádí konzultační a odbornou poradenskou činnost při řešení technologických problémů u širokého spektra potravin, konzultační a odborné poradenství při vývoji nových výrobků, inovacích výrobkového sortimentu, úpravě surovinových skladeb a aplikaci přídatných látek. Celý příspěvek

Analýzy biologicky aktivních látek

Ústav analýzy a chemie potravin nabízí analýzy a stanovení biologicky aktivních látek nebo obsahů látek nutričního charakteru a aditivních, případně cizorodých látek v potravinách metodami vysokoúčinné kapalinové chromatografie a gelové permeační chromatografie s různými způsoby detekce – UV/VIS, elektrochemická (ECD) a hmotnostní (MS). Celý příspěvek