Ústav analýzy a chemie potravin

Ústav analýzy a chemie potravin zabezpečuje vzdělání v oblasti výroby potravin a to jak z aspektu technologického, hygienického i ekonomického. Pedagogické aktivity ústavu jsou orientovány na chemii, biochemii, biologii, mikrobiologii, analýzu a technologii potravin a rovněž na jejich ekonomiku a marketing, dále na potravinářskou legislativu a řízení jakosti v potravinářství. V oblasti vědy a výzkumu se ústav analýzy a chemie potravin v současné době zabývá výzkumem potravin pro racionální výživu, nutriční hodnotou potravin ve vztahu k technologickému zpracování a skladování. Ústav analýzy a chemie potravin zajišťuje výuku ve studijním programu Chemie technologie potravin vše v rámci třístupňového systému vzdělávání.

Vědecko-výzkumné zaměření:

 • Výzkum funkčních potravin pro racionální výživu
 • Změny nutričních hodnot při technologickém zpracování a skladování potravin
 • Řešení otázek zabezpečení potravin a stravování v krizových situacích
 • Studium faktorů ovlivňujících senzorické vlastnosti potravin
 • Řešení biologické aktivity bílkovin a tuků
 • Ekonomika výroby a její aplikace ve veřejném stravování
 • Vliv termosterilace na jakost tavených sýrů
 • Aplikace systému HACCP v potravinářském průmyslu a provozech veřejného stravování
 • Emulgátory monoacylglycerolového typu (příprava monoacylglycerolů adicí karboxylových kyselin a glycidol, netypické monoacylglyceroly)
 • Heterogenní interakce bílkovin s povrchově aktivními látkami (PAL). Interakce kolagenu s ionogenními, neionogenními PAL a jejich směsmi. Interakce PAL  polyeletrolytovými komplexy na bázi bílkovin a polysacharidů.

Nabízené služby:

 • Analýzy biologicky aktivních látek

Přístrojové a softwarové vybavení:

Konkurenční výhody:

Reference:

 • Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta
 • VŠCHT Praha, Ústav technologie mléka a tuků
 • Akademie věd ČR, Ústav živočišné fyziologie a genetiky
 • VUT Brno, Fakulta chemická
 • Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre, SR
 • Rudolf Jelínek, a.s., Vizovice
 • Carnex spol. s.r.o., Francova Lhota
 • Kromilk, a.s., Kroměříž

Kontakt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav analýzy a chemie potravin
Náměstí T. G. Masaryka 275
762 72 Zlín

doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc. – vedoucí ústavu

Tel: +420 576 031 582

http://web.ft.utb.cz/?id=0_2_15&iid=0&type=0&lang=cs
E-mail: fisera@ft.utb.cz

Analýzy biologicky aktivních látek

Ústav analýzy a chemie potravin nabízí analýzy a stanovení biologicky aktivních látek nebo obsahů látek nutričního charakteru a aditivních, případně cizorodých látek v potravinách metodami vysokoúčinné kapalinové chromatografie a gelové permeační chromatografie s různými způsoby detekce – UV/VIS, elektrochemická (ECD) a hmotnostní (MS). Celý příspěvek