Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Ústav fyziky a materiálového inženýrství (UFMI) zabezpečuje na fakultě technologické výuku ve studijním oboru Materiálové inženýrství, které je zaměřeno na zvládnutí a porozumění zákonitostí ovlivňujících strukturu a vlastnosti materiálů a to především polymerů, kovů skla a keramiky. Zvýšená pozornost se věnuje problematice přípravy návrhů výroby nových druhů materiálů s cílenými užitnými vlastnostmi (fyzikální, chemické, biochemické). Z pohledu vědy a výzkumu je UFMI rozdělen na čtyři výzkumné týmy. Skupina biomateriálového inženýrství se zaměřuje především na výzkum v oblasti povrchových modifikací biomateriálů a jejich analýzu (zejména po stránce fyzikálních a fyzikálně-chemických vlastností). Tým akustické laboratoře pracuje na vývoji materiálů využitelných pro snižování hluku vibrací a zkoumá materiály z hlediska jejich akustických vlastností. Laboratoř počítačových simulací se zabývá především modelováním šíření trhlin a defektů v namáhaných materiálech dále modelováním struktury polymerních materiálů (růst sférolitů, lokální nehomogenity v polymerech, atd.). Skupina Inženýrství a hygieny obouvání patří k tradičnímu oboru a zaměření Fakulty technologické, která dosáhla mezinárodních úspěchů v této oblasti po výzkumné i popularizační stránce.

Vědecko-výzkumné zaměření:

 • Povrchová modifikace biomateriálů a jejich fyzikální a fyzikálně-chemická analýza
 • Vývoj materiálů využitelných pro snižování hluku vibrací
 • Modelování šíření trhlin a defektů v namáhaných materiálech
 • Modelování struktury polymerních materiálů (růst sférolitů, nehomogenity v polymerech)
 • Charakterizace dielektrických vlastností materiálů
 • Sorpční/desorpční jevy na rozhraní tuhá fáze/kapalina, tuhá fáze/plyn
 • Aplikovaná plazmochemie a fyzika plazmatu
 • Příprava a charakterizace tenkých vrstev materiálů
 • Aplikovaná koloidní a povrchová chemie
 • Měření pevnostního chování materiálů
 • Inženýrství obouvání

Nabízené služby:

 • Kompletní servis při charakterizaci fyzikálních a fyzikálně-chemických vlastností materiálů.
 • Výzkum a vývoj pro lékařské a farmaceutické aplikace.
 • Výzkum a vývoj materiálů pro aplikace v leteckém průmyslu.

Technologické, přístrojové a softwarové vybavení:

 • FTIR spektrofotometr s optickým a infračerveným mikroskopem SHIMADZU: FTIR – 8201PC + AIM-8000R InfraredMicroscope
 • Dvoupaprskový UV-VIS spektrofotometr (Helios Alpha -ThermoSpectronic)
 • DTG – 60/60H firmy SHIMADZU – Diferenciální termogravimetrický analyzátor
 • DSC 4 Perkin Elmer – Diferenciální registrační kalorimetr
 • UV-VIS kolorimetr CE 1021 CECIL
 • Plazmochemické reaktory-generátory plazmatu 40kHz (DreinerElectronic Ltd.); 13,56 Hz; i práškové materiály
 • Analyzátor zeta potenciálu ZetaPlus s goniometrem (Brookhaven Instruments Corporation)
 • Polarizační mikroskop JENAPOL (Zeiss), Digitální kamera TM-6710, 640(H)x480(V), 120shots/s (Pulnix, USA) s kartou pro zpracování digitálních signálů IMAQ PCI-1422LVDS (National Instruments)
 • Rotační viskozimetr ViscoTester VT6L s Rheo Soft data softwarem, Thermo-HAAKE
 • Tensiometr K12e se systémem LabDesk 2.0, Krüss
 • Přístroj na měření statických a dynamických kontaktních úhlů smáčení metodou sedící kapky (SurfaceEnergyEvaluationSystem (SEE.SYSTEM) Přírodovědecká fakulta MU Brno
 • Radiofrekvenční impedanční a materiálový analyzátor Hewlett-Packard HP 4291 A
 • Kryotermostat F26-MV, JULABO
 • Trhací stroj INSTRON 1122 s teplotní komorou
 • Trhací stroj TIRATEST 2160
 • Trhací stroj Ultra-High-Precision Universal TestingMachines AG-X SHIMADZU
 • Dvoukanálový signální analyzátor Brüel&Kjaer 2034
 • Dvoumikrofónová impedanční trubice Brüel&Kjaer 4206
 • Tříkanálový PULSE multianalyzátorBrüel&Kjaer 3560-B-030
 • Analyzátor hladiny zvuku Brüel&Kjaer 2146
 • Horkovzdušný sterilizátor – HS 574
 • Vibrační síťový třídič (FRITSCH Analysette 3)
 • SAMCEF 9.1 (Samtech)
 • LabVIEW 5.1 (National Instruments)
 • LabVIEW 7.1 (National Instruments)
 • NI – IMAQ 2.2.1 (National Instruments)
 • Přístroj pro MicrothermalField-FlowFractionation

Reference:

 • AlbanyState University, GA, USA
 • Fakulta chemická, Univerzita v Bayreuthu, Německo
 • SelçukUniversitesi, Turecko
 • Ege University, Turecko
 • University of Birmingham, UK – The Centre forFormulationEngineering
 • University ofBradford, UK
 • Université de Rennes, Francie – CNRS Keramika
 • Universität Bayreuth, Německo
 • Robert Bosch, s.r.o., České Budějovice
 • CPN, spol. s r.o., Dolní Dobrouč
 • WATREX Praha
 • KUKA S-Base, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
 • EADS Deutschland, Surface Science and Technology, München, Německo
 • RoperPumps, Atlanta, USA

Kontakt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav fyziky a materiálového inženýrství
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín

Mgr. Aleš Mráček, Ph.D. – vedoucí ústavu

Tel: +420 576 035 110

http://web.ft.utb.cz/?id=0_2_3&iid=0&type=0&lang=cs
E-mail: mracek@ft.utb.cz