Ústav technologie a mikrobiologie potravin

Ústav technologie a mikrobiologie potravin zabezpečuje výuku ve studijním programu Chemie a technologie potravin, kde se zaměřuje zejména na technologické procesy při výrobě jednotlivých skupin potravin, aplikaci emulgačních a stabilizačních látek, hodnocení chemických a mikrobiologických parametrů surovin, meziproduktů a finálních výrobků a dále na hodnocení senzorické jakosti potravin. Dále Ústav technologie a mikrobiologie potravin zabezpečuje výuku předmětů orientovaných na gastronomii, výživu člověka a systémy zdravotní nezávadnosti potravin (bezpečnosti potravin). Vědecko-výzkumná činnost Ústavu technologie a mikrobiologie potravin je úzce spjata s vyučovanou tématikou.

Vědecko-výzkumné zaměření:

 • sledování antioxidační aktivity u vybraných druhů surovin, potravin a nápojů, včetně netradičních druhů a odrůd ovoce a zeleniny, dále sladkovodních a mořských řas, fermentovaných nápojů, jedlých květů a hub;
 • chemické stanovení vybraných sloučenin s antioxidační aktivitou;
 • aplikace hydrokoloidů, přídatných látek a biologicky aktivních látek do cereálních, masných a mléčných výrobků s cílem zvýšení jejich nutriční hodnoty, trvanlivosti anebo funkčních vlastností;
 • sledování stability biologicky aktivních látek během technologického anebo skladovacího procesu se zaměřením na maximalizaci obsahu sloučenin se zdravotním benefitem v konečné potravině určené ke konzumaci;
 • studium vlivu přídavku biologicky aktivních látek na chemické, biochemické, mikrobiologické, texturní a senzorické změny v průběhu fermentačních procesů a také u výsledných produktů;
 • chemická analýza vybraných sekundárních metabolitů se zaměřením na sloučeniny ohrožující bezpečnost potravin (např. biogenní aminy);
 • studium zracích procesů přírodních sýrů a možnosti jejich urychlení;
 • antibiotická rezistence a bakteriocinotypizace izolátů Escherichia coli z potravin;
 • interakce probiotických bakterií s přírodními polysacharidy;
 • zabezpečení stravování v krizových stavech.

Nabízené služby:

 • Konzultační a odborná poradenská činnosti při řešení technologických problémů u širokého spektra potravin, Konzultační a odborné poradenství při vývoji nových výrobků, inovacích výrobkového sortimentu, úpravě surovinových skladeb a aplikaci přídatných látek.
 • Mikrobiologické vyšetření potravin.
 • Konzultační a odborná poradenská činnosti při řešení technologických problémů u širokého spektra potravin.
 • Senzorická analýza potravin.
 • Výcvik a testování pracovníku průmyslu v oblasti senzorické analýzy potravin.

Technologické, přístrojové a softwarové vybavení:

Systémy ultra-výkonné kapalinové chomatografie s detektory UV/VIS DAD a FLD a dále systém UPLC/MS3. Automatické analyzátory aminokyselin AAA400, elektroforetická zařízení pro separaci proteinů a nukleových kyselin, systémy PCR a vizualizace separovaných fragmentů, spektrofotometry, lyofilizační zařízení. Texturní analyzátor s širokým příslušenstvím sond a nástavců. Laboratoř senzorické analýzy potravin a laboratoř mikrobiologické analýzy potravin.

Konkurenční výhody:

Reference:

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, SK
 • Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
 • Vysoké učení technické, Brno
 • Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
 • Jihočeská univerzita, České Budějovice
 • Univerzita Obrany Brno
 • Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o.
 • Fosfa akciová společnost, Břeclav
 • Lacrum, Velké Meziřící
 • Madeta, a. s., Řípec
 • Tany, Nýrsko
 • Carnex spol. s.r.o., Francova Lhota
 • MEDI-AP spol. s.r.o., Slušovice

Kontakt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav technologie a mikrobiologie potravin
Růmy 4046
760 01 Zlín

doc. Ing.František Buňka,  Ph.D. – ředitel ústavu

Tel: +420 576 033 011

http://web.ft.utb.cz/?id=0_2_14&iid=0&lang=cs&type=0
E-mail: bunka@ft.utb.cz

Chemická analýza potravin

Ústav technologie a mikrobiologie potravin provádí konzultační a odbornou poradenskou činnost při řešení technologických problémů u širokého spektra potravin, konzultační a odborné poradenství při vývoji nových výrobků, inovacích výrobkového sortimentu, úpravě surovinových skladeb a aplikaci přídatných látek. Celý příspěvek