Oddělení geomechaniky a báňského výzkumu

Oddělení se zabývá zkoumáním přirozených i antropogenních vlivů na geomechanické pochody v zemské kůře. Problémy hlubinného dobývání ložisek, podzemního stavitelství a dílčí problémy geotechnické a geomechanické i problémy větrání podzemních prostor jsou řešeny jak na bázi vědecko-výzkumné, tak i v oblasti praktického využití s ohledem na hodnocení resp. návrhy zajištění stability přirozených i uměle vytvořených podzemních prostor a staveb, zajištění bezpečných funkčních podmínek.

 • Výzkum napěťových a deformačních stavů horského masivu
 • Výzkum prostředků zpevňování a cílené úpravy vlastností masivu
 • Rozvoj moderních metod stabilizace masivu zejména chemickými injektážními médii, svorníkováním a kotvením, resp. vzájemnou kombinací
 • Výzkum v oblasti proudění ovzduší v podzemních prostorách
 • Matematické modelování proudění plynů ve specifických podmínkách
 • Bezvýlomové trhací práce v horninovém masivu a hodnocení jejich účinnosti
 • Bezvýlomové trhací práce náleží v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve k nejdůležitějším aktivním prostředkům protiotřesové prevence.

Významné vědecké výsledky

Zlepšování vlastností horninového masivu injektážemi

 • Indukované napěťové pole na pozadí primárního napětí ovlivněného strukturně geologickými nehomogenitami
 • Byl rozšířen unikátní soubor měření horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve.
 • Matematické modelování vlivu důlního požáru na proudění větrů a šíření zplodin ve větrní síti dolu
 • Poklesová kotlina u rudných žilných ložisek deskového typu
 • Soubor poznatků o příčinách důlních otřesů a opatření pro minimalizaci jejich účinků
 • Na základě podrobné analýzy otřesů v OKR od roku 1989 a matematického modelování byly shromážděny a analyzovány poznatky o hlavních příčinách důlních otřesů, byla navržena opatření k minimalizování jejich vzniku.
 • Hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací pro uvolnění napětí v horninovém masivu

Řešené projekty

 • Projekt AACBU34-03 Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů (Český báňský úřad, 2003-2005).
 • Projekt GA105/06/1768 Distribuce napěťového pole v horském masivu v souvislosti s působením přirozených strukturně geologických prvků a antropogenních zásahů v zemské kůře (GAČR, 2006-2008).
 • Projekt GA105/07/1586 Charakter a rozvoj fází pohybů a deformací povrchu nad exploatovanými ložisky sedimentárního typu v netriviálních geomechanických podmínkách (GAČR, 2007-2009).
 • Projekt GA105/07/1533 Výzkum možností utěsňování nesoudržných zemin chemickými injektážními médii (GAČR, 2007-2009).
 • Projekt AACBU44-06 Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu (Český báňský úřad, 2006-2008).
 • Projekt GA105/08/1625 Vývoj napěťových polí v horském masivu na základě paleonapěťové analýzy tektonických procesů v české části hornoslezské pánve (GAČR, 2008-2010).
 • Projekt AACBU39-05 Stanovení hranic dotčeného území a ověřování předpokládaných otřesů (Český báňský úřad, 2005-2006).
 • Projekt FT-TA/088 Výzkum nového kotevního prvku s vysokým podílem deformační práce pro použití v podmínkách podzemního stavitelství (MPO, 2004-2005).
 • Projekt GA105/07/1265 Pravděpodobnostní přístup k posuzování spolehlivosti kotevní výztuže podzemních děl (GAČR, 2007-2009).
 • Projekt IBS3086351 Progresivní metody ovlivňování vlastností horninového masivu (AVČR, 2003-2005).
 • Projekt AACBU22-03 Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů (Český báňský úřad, 2003-2005).
 • Projekt GA105/03/0383 Matematické modelování vlivu důlního požáru na proudění větrů a šíření zplodin ve větrní síti dolu (GAČR, 2003-2005).
 • Projekt GA105/06/0630 Modelování distribuce tepla z oxidace uhlí v heterogenním porézním prostředí (GAČR, 2006-2008).

Kontakt:

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava Poruba

Tel: +420 596 979 111
Fax: +420 596 919 452

http://www.ugn.cas.cz
E-mail: geonics@ugn.cas.cz