Pyrolýzní laboratoř GC- TOF

Nabízení služby:

Uvedený systém je speciálně konfigurovaný pro analýzy plynných vzorků a umožňuje stanovit zastoupení jednotlivých složek ve vzorcích zemních a důlních plynů (vodík, kyslík, dusík, oxid uhličitý, uhlovodíky C1-C6) i jejich přesnou kvantifikaci dle ČSN EN ISO 6974.

Dále nabízíme provádění standardních environmentálních analýz se zaměřením na stanovení typických polutantů, jako například:

  • Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB).
  • Stanovení a identifikace persistentních organických polutantů (POP).
  • Stanovení těkavých a semitěkavých  chlorovaných uhlovodíků(X-TOL).
  • Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a řady dalších látek.
  • Samozřejmostí jsou odborné konzultace špičkových odborníků včetně přípravy projektů a návrhů jejich realizace.

Přístrojové vybavení:

Plynový chromatogram Trace GC Ultra (Thermo Fisher, USA) s pyrolytickým systémem PyroProbe 5000 (CDS Analytical, USA) a s hmotnostním detektorem typu TOF (Time-Of-Flight) (ALMSCO Internacional, United Kongdom). TOF hmotnostní spektrometr může měřit ve dvou možných režimech: v režimu přesné hmoty nebo rychlého skenování. Z toho také vyplývají jejich hlavní výhody a aplikační možnosti ve srovnání s klasickými MS detektory (Q, IT) používanými nejčastěji v plynové chromatografii. V režimu přesné hmoty se využívá vysoká selektivita k minimalizaci interferencí a identifikaci látky, režim rychlého skenu lze využít pro spektrální záznam rychlých separací především v on-line 2D GC chromatografii. Pyrolýzní zařízení zároveň umožní jak sledování chování vybraných sloučením ve zvoleném teplotním režimu, tak jejich cílenou degradaci před vlastní analýzou.

Kontakt:

RNDr. Václav Dombek, CSc.
Tel: +420 597 323 817
E-mail: vaclav.dombek@vsb.cz

Analýza plynných vzorků

Plynový chromatograf Trace GC Ultra je speciálně konfigurovaný pro analýzy plynných vzoků a umožňuje stanovit zastoupení jednotlivých složek ve vzorcích zemních a důlních plynů i jejich kvantifikaci dle ČSN EN ISO 6974. Celý příspěvek