Projekt AGENT

AGENT je projekt Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, Ostravské univerzity v Ostravě, Slezské unvierzity v Opavě, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Ústavu geoniky AV ČR v.v.i. financovaný z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

Číslo projektu:   CZ.1.07/2.4.00/12.0097

Operační program:   Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:   2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory:   2.4 Partnerství a sítě

Zahájení projektu:   1. 1. 2010
Ukončení projektu:   31. 12. 2012

Hlavním cílem projektu je pomocí partnerské sítě zabezpečit efektivní propojení nabídky odborných technických služeb partnerských univerzit a VaV pracovišť s poptávkou podnikatelského a veřejného sektoru tak, aby docházelo k přínosnému přenosu informací a následnému posílení využití komerčního potenciálu univerzit a VaV organizací.

 Dílčími cíli projektu jsou:

 • Zvýšit vzdělání zástupců cílových skupin v klíčových dovednostech a znalostech pro spolupráci s průmyslovou a veřejnou sférou,
 • Zefektivnit propagaci odborných, VaV a dalších aktivit a činností jednotlivých pracovišť/ústavů/fakult,
 • Modernizovat, rozšířit a zatraktivnit služby v oblasti transferu technologií a komercializace implementací modelu TS a KM a vybudováním interaktivního portálu.

 Přínosy pro partnerské univerzity a veřejné výzkumné instituce

 • Posílení komerčního potenciálu – podpora inovací
 • Možnost rozšíření znalostí v oblasti komercionalizace výsledků
 • Pomoc při navazování / realizaci spolupráce s podniky
 • Zvýšení prestiže univerzity
 • Uznání

Přínosy pro aplikační sféru

 • Přiblížení nabídky specializovaných služeb výzkumných a vývojových pracovišť a jejich technického vybavení
 • Usnadnění přístupu ke spolupráci s akademickou sférou
 • Možnost využití centrálního kontaktního místa a interaktivního portálu pro navazování smluvních kontraktů
 • Zefektivnění přenosu informací a znalostí mezi akademickou a aplikační sférou